Kultura

Kultura

Luty 13th, 2015 at 4:37 am

MUZYKA- LEKARSTWO DLA DUSZY

Muzyka jest lekarstwem dla duszy — to prawda pow­szechnie znana. Dlatego możliwości jej zastosowania w terapii najwcześniej zau­ważyli psychologowie uznając muzykoterapię, naukę zajmującą się badaniem i doświadczaniem wpływu muzyki na zdrowie ludzkie, za jedną z form psycho­terapii. Na szersze związki człowieka z muzyką zwrócił uwagę prof. Tadeusz Natanson, twórca polskiej muzykoterapii pisząc: „dostęp do poznania feno­menu muzyki widzieć można tak na gruncie estetyki, psychologii, muzykologii, akustyki, matematyki czy cybernetyki, jak socjologii czy nauk biologicz­nych”. Tak więc muzykę towarzyszącą człowiekowi od początku jego dziejów można badać w różnych aspektach, a miejsc jej zastosowań wciąż przybywa.Słuchamy jej w domu i na ulicy, w sali koncertowej i w radiu czy telewizji, w szpi­talach, ośrodkach opieki, przed snem, w trakcie pracy, u dentysty czy na stole ope­racyjnym.

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:36 am

KORZYSTANIE Z UMIEJĘTNOŚCI

Dzieci korzystają z tej umiejętności zupełnie swobodnie, gdyż mają one naturalną potrzebę twórczej gry imaginacyjnej. Moż­liwości dziecięcej wyobraźni są niemal nieograniczone dopóki nie wkroczy w ten proces tradycyjna szkoła, która z reguły zabija w dzieciach tę zdolność. A już Einstein zwrócił uwagę, że „wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż wiedza. Wiedza ma swoje ograniczenia, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat, pobudza postęp, jest źródłem wszelkiego rozwoju”. Zasadniczą rolę w kształceniu wyobraźni — pisze Shepard — odgrywa dzieciństwo. Dzieci, które w pierwszym okresie życia są wychowywane poza szkołą [podkreślenie moje], których zdolności językowe rozwijają się wolniej […], mają szansę rozwoju własnej wyobraźni”. Co w takim razie może zrobić szkolą, aby rozwijać wyobraźnię dziecka i jego twórcze zdolności? O tym w dalszej części.(Wspomniano już wcześniej o możliwości relaksowania się przy muzyce.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:35 am

KAŻDA Z METOD

Każda z tych metod zapewnia uspokojenie zewnętrzne i wewnętrzne ćwiczącego, a w efek­cie prowadzi do uzyskania kontaktu z samym sobą, stanu wewnętrznej harmonii. Tylko będąc w takim stanie, stanie wewnętrznej równowagi, możemy prawidłowo funkcjonować, a więc podejmować właściwe decyzje, odpowiednio reagować na bodźce zewnętrzne, a nawet tworzyć. Wiadomo bowiem, że w stanie ogólnego rozluźnienia, gdy umysł pozbawiony codziennych trosk jest całkowicie odprężony (jest w stanie alfa-a) możliwe są twórcze olśnienia, będące rodzajem myślenia intuicyjnego.Zwracają na to uwagę psychologowie mówiąc o zjawisku olśnienia (iluminacji) jako o elemencie procesu twórczego i tłumaczą to hipotezą inkubacji (nieświadomej pracy nad problemem).Takiego sposobu rozwiązywania problemów możemy nauczyć i siebie i dzieci stosując tzw. twórczą wizualizację, w trakcie której muzyka pełni niebagatelną rolę. Czym więc jest twórcza wizualizacja? „Jest to świadome wykorzy stanie twórczej wyobraźni do rozwiązywania codziennych problemów: osiągania celów, pokony­wania przeszkód, poszerzania świadomości i podwyższania jakości życia , a także do generowania twórczych pomysłów.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:34 am

STAN RELAKSU

O  tym, jak cenna może być umiejętność relaksowania się w dzisiejszych cza­sach, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Prawie każdy lekarz zaleca swoim pacjentom przede wszystkim odpoczynek, zwolnienie tempa czy podchodzenie z dystansem do problemów. Takie są między innymi zadania czy cele relaksu. Powinien on być „efektywnym wypoczynkiem po zmęczeniu pracą zawodową, powinien być również formą regeneracji biologicznej i mobilizacji sił do prze­zwyciężenia codziennych stresów. W wielu przypadkach relaks ma być rodzajem obrony przed własną agresją i lękiem oraz pomocą w samopoznaniu się i dosko­naleniu własnej osobowości”.Metody osiągania stanu relaksu mogą być różnorodne, a do najbardziej znanych należą: trening autogenny Schultza, relaks stopniowy Jakobsona, medytacje w jodze czy dostępny dla wszystkich relaks przy muzyce.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:34 am

RELAKS DROGĄ MIŁOŚCI

Termin „relaks”jest pochodzenia łacińskiego (relaxo – rozluźniam) i oznacza „odprężenie fizyczne i psychiczne; krótki odpoczynek polegający na przybraniu odpowiedniej pozycji, rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu do minimum aktywności myślowej”. Natomiast pochodzący od niego wyraz „relaksacja” (ang. relaxation) używany jest dla określenia stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek,odprężenie, zwolnienie psychofizyczne.Synonimem reakcji relaksu jest „we­wnętrzne rozluźnienie”, „wewnętrzne uspokojenie”, „odprężenie”, „wewnętrzny spokój”, „wewnętrzna cisza”, „odświeżenie”, „wypoczęcie” czyli przyjemne dozna­nia, których przeżywanie przyczynia się do akceptacji siebie, pozytywnego nasta­wienia do świata i ludzi, wiara w siebie oraz zaufanie do siebie i innych.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:33 am

ZAKŁÓCONA RÓWNOWAGA

Skutkiem tego następuje nasilający się wciąż wzrost chorób tzw. cywi­lizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory, schorzenia psy­chiczne i nerwice. Są one wynikiem zakłóconej równowagi człowieka, który w pogoni za dobrami materialnymi, pracą, wiedzą itp. zapomina o sobie i swoich potrzebach fizycznych, psychicznych, duchowych, o potrzebie zatrzymania się na chwilę i dokonania refleksji nad sobą i swoim życiem. Ta sytuacja „wymaga ener­gicznego przeciwdziałania poprzez szerokie upowszechnienie modelu życia opar­tego na higienie ogólnej i higienie psychicznej […]”.Zdrowie fizyczne uzależnione jest od psychicznego, co dowiedziono już dawno. Ale zdrowie psychiczne wymaga czasu dla siebie, odpoczynku i refleksji. Niektórzy to potrafią i robią spontanicznie słuchając muzyki czy przebywając na łonie natury, ale wielu trzeba tego nauczyć. „Gdy ci wszyscy, którzy ten świat kreują, poczują się zagrożeni chorobami psychosomatycznymi, gdy zaczną się im rozpadać rodziny, gdy doświadczą wewnętrznej pustki, wówczas zapewne zadadzą sobie podstawowe pytania i wówczas wokół nich może powstać nurt refleksji i samorefleksji, który będzie impulsem do nowego etapu rozwoju”

 

comments Comments (0)    -