//////

Kultura

Monthly Archives: Styczeń 2012

OBOJĘTNOŚĆ JEST WROGIEM PIĘKNA

Styczeń 28th, 2012 at 2:28 pm » Comments (0)

Uczniowie dzięki temu kształcą w sobie zdol­ność rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami, zadawania pytań. Stają się bardziej dojrzali i samodzielni w swoich decyzjach i wyborach. Ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje w odniesieniu do swoich działań twórczych. Jest to umiejętność niezbędna w dalszym ich życiu, którą w trakcie tego rodzaju ćwiczeń można u nich wykształcić. Wybór stwarza nową jakość. Obojętność jest wro­giem piękna. Sztuki plastyczne i muzyka prezentują pozawerbalne formy ekspresji i sztuki. Muzyka nie imituje rzeczywistości. Określają ekspresyjnie. Dziecko, uczeń czy student poprzez taki rodzaj rozwoju aktywności twórczej wchodzi w proces twórczy przez działanie, które jest wynikiem jego przemyśleń na […]

more »

CHARAKTER ZAJĘĆ

Styczeń 18th, 2012 at 11:29 am » Comments (0)

Zajęcia powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych, popartych przykładami z historii sztuki, nawiązujących np. do obrazu Georges’a Braque’a „Aria de Bach’, teorii sztuki oraz metodyki prowadzenia zajęć plastycznych. Zwrócić należy uwagę m.in. na takie elementy wiedzy plastycznej, jak: barwy podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne, walor, linia, różne możliwości doświadczania wartości wyrazowych linii, faktura—jej ekspresyjność w zakresie użytych materiałów plastycznych i sposobów jej opracowania. Ćwiczenia powinny mieć charakter otwarty w zakresie indywidualnych rozwiązań jego uczestników. Moja rola sprowadza się do roli przewodnika w zakresie poznania warsztatu plastycznego, rozwiązy­wania problemów formalno-treściowych ze wskazaniem na związki i różnice obu języków artystycznych oraz wyrazowych.

more »

ODWOŁANIE SIĘ DO WYOBRAŹNI

Styczeń 16th, 2012 at 7:48 am » Comments (0)

Zadania odwołują się do wyobraźni, wyrażania przeżyć, doznań fizycznych, myśli w celu samopoznania, samookreślenia się i komunikowania z innymi w spo­sób symboliczny. Uczymy przez to dostrzegać, doceniać, wreszcie kształtować w sobie wartości duchowe, które formują umysły, charaktery ludzkie. Zwracają uwagę na ważność indywidualnych rozwiązań, interpretacji.Pierwszą grupę ćwiczeń nazwałam „Zdarzenia muzyczne — Moje obrazy”, które są wynikiem zachowań, reakcji w chwili kontaktu z muzyką i przeniesienia tego w świat wartości wizualnych bardzo szeroko pojętych. Przeżywanie piękna i ukonkretnianie go w działaniu, dostrzeganie w rzeczywistym świecie zjawisk wizualnych.

more »

WZBOGACENIE DOŚWIADCZEŃ

Styczeń 14th, 2012 at 10:31 am » Comments (0)

Zwrócenie uwagi na muzyczność gestów, mimiki, kolorów, linii, materii fizycznej, zapachów, smaków.Ten typ ćwiczeń rozwijający aktywność twórczą kształci zdolność samo­dzielnego myślenia, otwartość w rozwiązywaniu problemów, rozwija percep­cję, wyobraźnię, wiedzę oraz postawę estetyczną. Można założyć, że tego ro­dzaju doświadczenia oraz wiedza będą rozwijały i kształciły uczniów, ich postawy względem siebie oraz wszelkich dzieł człowieka.Wzbogacenie doświadczeń artystycznych uczniów przez rozwój ich doświad­czeń plastyczno-muzycznych i odwrotnie ułatwia im wejście w trudne oraz złożone zagadnienia sztuki. Stwarza możliwość poznania tych samych treści różnymi środkami wyrazu artystycznego, które wzajemnie się wzmacniają.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •