//////

Kultura

Monthly Archives: Marzec 2012

MUZYKA I WARTOŚCI WIZUALNE

Marzec 19th, 2012 at 12:31 am » Comments (0)

Objawami tego są zainte­resowania i potrzeby obcowania z coraz bardziej złożonymi w percepcji wartoś­ciami artystyczno-estetycznymi. Poziom rozwoju przeżyć estetycznych wyznacza wrażliwość estetyczna. Warunkuje ona doznania związane z pięknem, kształceniem kultury estetycznej, rozwijaniem zainteresowań sztuką. Na wrażliwość estetyczną składa się wrażliwość sensoryczna i wrażliwość na struktury artystyczne.Kształcenie u uczniów świadomości odrębności formy artystycznej poszcze­gólnych wytworów oraz jedności treści rozwija i pogłębia ich przeżycia estetyczne oraz percepcję estetyczną. Wynika to z podstawowych założeń wychowania este­tycznego, które zakłada powiązania między rozwojem dziecka a otaczającym je światem, w tym kształcenie jego ekspresji artystycznej.

more »

SZTUKA JEST WARTOŚCIĄ

Marzec 1st, 2012 at 9:35 am » Comments (0)

Sztuka jest wartością w toku kształcenia bardzo istotną. Rozwija wrażliwość na wartości w rozumieniu bardzo szerokim, jak i wąskim zarazem. Adam Węgrzec- ki mówi o dojrzałości aksjologicznej, którą należy traktować, jako sprawność w odnoszeniu się do wartości. „Dojrzałość aksjologiczna oznacza wewnętrzne otwarcie człowieka na wartości, możliwe jedynie wtedy, gdy wyzwolił się on z pewnych ograniczeń i jest zdolny nadal się z nich wyzwalać’.Przyjmując tę tezę na grunt edukacji estetycznej można uznać, że dojrzałość aksjologiczna pedagoga objawiałaby się m.in. w umiejętności organizacji twórczych sytuacji, tzn. rozwi­jających dzieci, studentów w kontaktach z różnymi wartościami estetycznymi, w tym ze sztuką, we wzajemnym ukazywaniu, […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •