//////

Kultura

Monthly Archives: Lipiec 2012

EDUKACJA MUZYCZNA

Lipiec 28th, 2012 at 11:09 pm » Comments (0)

Edukacja muzyczna zintegrowana z edukacją polonistyczną, a ściślej z kształceniem językowym, nie tylko zbliża dziecko do muzyki, wyrabia pozy­tywne nastawienie do życia i ludzi, dostarcza wiele radości, ale także pozwala wnikliwiej zastanowić się nad sobą, swoimi przeżyciami oraz osiągnąć wyższy poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej. Istotnyjesttu właściwy wybór utworów inspirujących swobodną aktywność językową dziecka. Muszą być one odpowiednio nośne emocjonalnie, cechować je powinien wysoki poziom wykonaw­stwa. Ponadto należy dziecku zagwarantować częstsze niż dotąd kontakty z muzyką „żywą”. Koncerty, poranki symfoniczne, recitale, operetki, śpiewogry dostarczają mu bowiem najwięcej przeżyć, dzięki łączeniu wrażeń słuchowych ze wzrokowymi w specyficznej atmosferze sali koncertowej lub […]

more »

ŚWIAT BODŹCÓW A TWÓRCZOŚĆ

Lipiec 16th, 2012 at 2:03 am » Comments (0)

Człowiek, nim rozwinie w sobie zdolność odczuwania, rozumienia, nazywania tworzenia, w swoim rozwoju osobniczym jest poddany wpływom różnego rodzaju bodźców. Jest to świat bodźców fizycznych, takich jak: dźwięki, barwy, kształty, zapachy, temperatura, smaki oraz świat wartości duchowych psychicznych, jak. miłość, akceptacja, ból, żal, tęsknota itp. Zanim dziecko jest zdolne do komu­nikowania się z nami w sposób zrozumiały dla niego i dla nas, kształci w sobie zdolności spostrzegania, rozróżniania, reagowania i nazywania bodźców na niego oddziałujących, co dzieje się w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Wiąże się z tym rozwój jego różnorodnych form wyrazu, czyli ekspresji, które z czasem stają […]

more »

BARDZIEJ ŚWIADOME DZIAŁANIA

Lipiec 12th, 2012 at 10:41 pm » Comments (0)

i  Dziecko żyje w świecie dźwięków i wartości wizualnych. Są one wyrazem form czysto fizycznych, jak i ukonstytuowanych oraz ukonkretnionych w dziełach sztuki. Poziom rozwoju potrzeb dziecka motywuje go do percepcji określonej grupy bodźców, o prostej, tzn. jednoznacznej w odbiorze lub złożonej formie, np. takiej jak dzieło sztuki. Dziecko podejmuje działania coraz bardziej świadome, celowe, których wyrazem jest dziecięca twórczość. Wyróżnia ją na początku spontanicz­ność niekontrolowana, z czasem ukierunkowana na cel, kontrolowana, planowana. Przyjmuje ona różne formy ekspresji: ruchowej, muzycznej, literackiej, plastycznej, teatralnej. Rodzajem aktywności, gdzie dziecko stosuje różnorodne formy ekspresji lub łączy je ze sobą, jest zabawa.

more »

POZNAWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI

Lipiec 1st, 2012 at 11:39 pm » Comments (0)

W zabawie poznaje swoje możliwości, rozwija się, kształci w zakresie ról spo­łecznych, potrzeb, w tym potrzeb estetycznych, systemów wartości proponowanych mu przez środowisko, w którym żyje. W toku tego bardzo złożonego i długo­trwałego procesu rozwojowego dochodzi do własnych przemyśleń, pytań, wniosków. Zaczyna tworzyć, a jego twórczość pozwala mu ukonkretniać świat bodźców w grupę zjawisk, przeżyć, przedmiotów. Jest to wynikiem m.in. roz­woju jego wyobraźni, emocji i umysłu. Można powiedzieć inaczej, że w miarę rozwoju dziecko organizuje świat dźwięków, począwszy od pierwszych nieartyku­łowanych dźwięków aż do pełnego rozwoju mowy, śpiewania piosenek, tańca oraz świat barw, kształtów itd. od niekontrolowanych bazgrot aż do […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •