//////

Kultura

Monthly Archives: Sierpień 2012

OKREŚLENIA I SKOJARZENIA

Sierpień 29th, 2012 at 10:34 am » Comments (0)

Stosowane tutaj orzeczniki to przeważnie określenia przymiot­nikowe, występujące w mowie potocznej, np. [utwór jest:] ładny, szybki, melo­dyjny, skoczny, rytmiczny, wesoły, przyjemny, smutny, spokojny, uroczysty itp. Rzadziej przywołują skojarzenia, np. [utwór] przypomina mi walką; kojarzy mi się z lataniem; wyobrażam sobie, że jestem na weselu i tańczą walczyka; jakby śpiew ptaków; jakby śpiewał skowronek; szczęśliwy człowiek gra na fortepianie o lesie; to gra świerszcz na skrzypcach.Dzieci w tym wieku nie mają bowiem jeszcze rozwiniętych dyskursywnych umiejętności w argumentowaniu i uzasadnianiu — otwiera się tu więc pole dla działalności nauczycieli.  

more »

MUZYKA URUCHAMIA MYŚLENIE TWÓRCZE

Sierpień 22nd, 2012 at 1:21 am » Comments (0)

Analiza zgromadzonego materiału badawczego potwierdza także dostrzeżony już przez innych autorów fakt, że w tym okresie rozwojowym przeżycia dziecka związane z muzyką nie są doznaniami czysto muzycznymi, ponieważ na takie zdobyć się ono jeszcze nie może. Oprócz sfery uczuciowej muzyka uruchamia głównie wyobraźnię dziecka, przywodząc mu na myśl różne skojarzenia, obrazy. Zatem słucha ono muzyki „obrazami i opowiadaniami”. Stosując dalej przenośnię, można powiedzieć, że słucha jej zarówno sercem, jak i głową. Muzyka uruchamia bowiem myślenie twórcze dziecka, inspiruje wiele jego „pomysłów literackich na miarę wieku, doświadczeń, przeczytanych lektur, obejrzanych filmów. Jak wiemy z psychologii rozwojowej, dziecko ma w tym wieku […]

more »

WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT MUZYKI

Sierpień 19th, 2012 at 1:40 am » Comments (0)

Wypowiadanie się na temat muzyki i poznanych utworów ujawnia także stopień opanowania pojęć muzycznych. W tekstach badanych uczniów można dostrzec wiele terminów muzycznych, nazw instytucji, instrumentów, zawodów, np. opera, orkiestra, walc, organy, ton, melodia, rytm (w rytmie), chór, wiolonczela, trąbka, artysta, pieśń, Chopin, grajek, pianista, filharmonia, koncert. Uzupełniając dokonaną analizę odbioru muzyki należy dodać, iż dziecko może „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań i przeżyć tylko w klimacie wol­ności, akceptacji i wzajemnego porozumienia. Toteż nauczyciel powinien usza­nować jego spontaniczność, szczerość, zaakceptować subiektywizm ocen estetycz­nych oraz wybór właściwych mu sposobów ekspresji.

more »

DOCENIAJĄC WALORY

Sierpień 2nd, 2012 at 6:30 pm » Comments (0)

Z uwagi na charakter publikacji, wypada w tym miejscu — tytułem przykładu      zaproponować kilka ćwiczeń muzyczno-lingwistycznych łączących słuchanie muzyki i towarzyszących mu przeżyć z działaniami językowymi. Oto niektóre z nich:formułowanie, wygłaszanie sądów opiniujących o wysłuchanym utworze;opisywanie wrażeń i przeżyć związanych ze słuchanym utworem;  nadawanie tytułów nieznanym fragmentom muzycznym lub utworom; fantazjowanie związane z doborem tytułu lub tytułem odautorskim;  wymyślanie opowiadań do muzyki;  dobieranie muzyki do opowiadań i wierszy;  dyskutowanie na tematy muzyczne (o instrumentach, ich budowie, twór­cach, sposobach wykonania utworu itp.).Doceniając walory powyższych i innych zintegrowanych ćwiczeń muzyczno- -lingwistycznych, należy optować za częstym ich stosowaniem w praktyce edu­kacyjnej.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •