//////

Kultura

Monthly Archives: Styczeń 2013

ZASYGNALIZOWANIE SZEROKIEGO PROBLEMU

Styczeń 29th, 2013 at 3:14 am » Comments (0)

Artykuł jest próbą zasygnalizowania szerokiego problemu, jakim jest potrzeba dotarcia do wartości tkwiących w muzyce dla dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie. Tematyka poszczególnych podrozdziałów włącza się do nurtu prac magis­terskich, realizowanych w Instytucie Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląs­kiego, Filii w Cieszynie. Trudno jednak wyciągnąć z nich jakiekolwiek uogólnienia. Rysują zaledwie podstawy wyjściowe tego kierunku badań, które autor usiłował zarysować w wyżej przedstawionym tekście. Przy obecnym stanie wiedzy każdy, kto próbuje zastanawiać się nad tym, czy muzyka może liczyć na swoją publicz­ność, przekonuje się, że wymaga czegoś w rodzaju „elity”, że nie jest w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców, […]

more »

DZIEDZINA SZTUKI

Styczeń 19th, 2013 at 4:14 am » Comments (0)

Muzyka jest tą dziedziną sztuki, z którą stykamy się bodaj najwcześniej, bo już w przysłowiowej kołysce i odtąd towarzyszy nam ona niezmiennie w różnych sytuacjach życiowych. Współcześnie, dzięki znacznemu udoskonaleniu sposobów technicznego utrwalania i odtwarzania dźwięku, możliwości i formy naszego kon­taktu z muzyką wyraźnie wzbogaciły się.Jesteśmy wręcz otoczeni muzyką, która płynie w kinie, w barze, w samolocie, z odbiornika TV, z głośnika radia samocho­dowego. Słyszymy ją, ale czy słuchamy? Raczej rzadko i nie wszyscy. Proces słuchania muzyki jest bowiem znacznie bardziej złożony niż to się na pierwszy rzut oka wydaje, a ponadto realizować może różne cele.

more »

KONTAKT Z MUZYKĄ

Styczeń 9th, 2013 at 3:33 pm » Comments (0)

Dla wielu kon­takty z muzyką są jedynie miłym sposobem spędzania czasu, źródłem przyjem­ności. Tymczasem mogą być one również ogromną i niepowtarzalną szansą roz­woju pełnej, integralnej osobowości. Stąd ich miejsce w edukacji szkolnej. Stymu­lując różne sfery aktywności, muzyka budzi różnorakie przeżycia, przez pryzmat których dziecko zdobywa poszerzoną wiedzę o świecie, kulturze i sobie samym.W miarę rozwoju dziecka, jego pierwsze spontaniczne reakcje ruchowe i gło­sowe na muzykę, np. różne ruchy kończyn, gaworzenie przekształcają się w czyn­ności ludyczne (np. przytupywanie, klaskanie, nucenie, pląsanie), a następnie pod wpływem edukacji w działania „zintelektualizowane”, w pełni świadome i celowe.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •