//////

Kultura

Monthly Archives: Wrzesień 2013

ZMIANA ZAINTERESOWAŃ

Wrzesień 25th, 2013 at 6:32 pm » Comments (0)

Dające się zauwa­żyć zmiany zainteresowań muzycznych młodzieży wynikają z nasycenia najpros­tszymi wzorcami melodycznymi i rytmicznymi, które w końcu zostały wyzwolone przez nową falę zainteresowań muzycznych: z jednej strony ukłon mody w kierunku klasyki muzycznej, z drugiej zaś ku muzyce pop o bardziej skomplikowanej struk­turze. Nowym ładunkiem obecnej muzyki młodzieżowej jest na pierwszym miejscu sprawa rytmu, pulsacji rytmicznej, w dalszej kolejności zaś melodyki i harmonii, które zostały wyraźnie wzbogacone wzorcami polskiego folkloru, muzyki dawnej, polskiego pop-music i współczesnego modem-jazzu. Trzecią grupą spraw warunkującą rolę muzyki w życiu dzisiejszym są pro­blemy związane z upowszechnieniem kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

more »

PRÓBA OKREŚLENIA

Wrzesień 19th, 2013 at 7:10 am » Comments (0)

W tym miejscu dokonamy próby określenia — kogo pragniemy poddać ewen­tualnemu oddziałaniu muzyku Z powyższych rozważań zdaje się wynikać jeden generalny wniosek: zauważamy znaczne zróżnicowania zainteresowań muzycznych oraz stały ich rozwój. Nie można stosować jednego „modelu upowszechnienio­wego”, jak również nie można działalności wśród dzieci i młodzieży traktować jako monolitycznej. A więc powinna ona być bardzo zróżnicowana nawet w przypadku wąskiego kręgu odbiorców Obiegowe utożsamianie pojęcia „muzyka młodzieżo­wa” z prostą, szlagierową piosenką bądź prymitywnymi w swej strukturze schema­tami skomercjalizowanej muzyki rockowej, może wyrządzić wiele szkody.

more »

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Wrzesień 16th, 2013 at 8:57 pm » Comments (0)

Zapomi­namy bowiem wtedy o niemałej populacji młodych ludzi, którym tego typu sche­maty dźwiękowe nie wystarczyły do uzyskania satysfakcji muzycznej, rozwijania wyobraźni twórczej, fantazji, myślenia, szukania nowych nieszablonowych rozwią­zań w życiu, a więc kształtowania osobowości wszechstronnej, aktywnej i otwartej. A właśnie na tej młodzieży powinno nam zależeć, bowiem ona najczęściej w swoim kręgu rówieśniczym może być opiniodawcą, dlatego że oryginalność jej sądów nie­rzadko wzbudza szacunek innych słuchaczy, niezdolnych do przeciwstawienia się modzie. Mówiąc o dodatkowych sytuacjach uzupełniających obraz czynników warun­kujących rolę muzyki, nie można pominąć problemów związanych z technizacją życia w czasie nam współczesnym.

more »

DOSTRZEC BEZ TRUDU

Wrzesień 12th, 2013 at 4:27 am » Comments (0)

Pisano już o tym niejednokrotnie i dlatego wystarczy tylko zaznaczyć, że technizacja w aspekcie muzycznym ma co najmniej dwojakie znaczenie: po pierwsze, postęp techniczny zmusza do dotrzymywania mu kroku, a to wymaga stałego doskonalenia się także przy pomocy rozwiązywania problemów muzycznych; po drugie, postęp techniczny ma możliwości zwielo­krotnienia form i sposobów komunikacji kulturowej, co determinuje niejako rolę muzyki „słuchanej na żywo” z pozycji jej dotychczasowej wartości. Sprawy te są skomplikowane i bez trudu dostrzec tu można sytuacje wręcz sprzeczne. Z jednej strony na przykład, z przyczyn wyżej wspomnianych, muzyka może być dźwignią taniego awansu, z drugiej zaś dostrzega się nierzadkie […]

more »

MUZYKA UŻYTKOWA

Wrzesień 6th, 2013 at 1:51 pm » Comments (0)

Awansuje raczej muzyka bezpośrednio użytkowa, najczęściej nie wymagająca nadmiernego myśle­nia i stwarzająca możliwości odprężenia psychicznego. Niepokój natomiast powin­na budzić nie tyle liczba trudnych utworów do słuchania, co raczej umiejętnie kreo­wany kontakt z dziełem muzycznym, który nie ucząc — uczy poprawnego myśle­nia. Paradoks ten polega głównie na tym, że wewnętrzna logika konstrukcji muzyki poprzedzona ćwiczeniami uwrażliwiającymi na poczucie wysokości, czasu trwania, barwy, tempa, dynamiki, artykulacji dźwięków, rozpoznawania i określania powtó­rzeń, podobieństw i kontrastów w melodii i rytmie, barwy podstawowych głosów ludzkich i instrumentów, niejako samoistnie porządkuje myślenie odbiorcy, stwa­rzając przy tym atmosferę relaksu.

more »

JAKĄ MUZYKĄ DYSPONUJEMY?

Wrzesień 3rd, 2013 at 4:31 pm » Comments (0)

W rozdziale poprzednim dokonano próby przybliżenia splotu współczesnych warunków, które muszą inaczej określać rolę muzyki, niż to czyniono dawniej, dlatego należałoby się obecnie zastanowić, jakiej muzyki słucha nasza młodzież. Jest to przecież ważny czynnik w ogólnym obrazie sytuacji, który dla dzieci i mło­dzieży jest u nas bogaty i różnorodny, inna sprawa — czy dostatecznie precyzyjny. Zwrócenie uwagi na młode pokolenie i na proces wprowadzania go w kra­inę dźwięków to budowanie ciągłości tradycji kulturowej, zabezpieczanie te­go, co do tej pory w muzyce osiągnięto i, co ważne, to także dbałość o rozwój muzyki współczesnej.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •