//////

Kultura

Monthly Archives: Luty 2014

WŚRÓD PROPOZYCJI

Luty 21st, 2014 at 5:00 pm » Comments (0)

Do wzoru kołysanki górniczej sięgać powinni nauczyciele prowadzący zajęcia muzyczne z grupą starszych dzieci, szczególnie w takich okolicznościach, gdy prowadzony jest w danej placówce oświatowej program nauczania i wycho­wania regionalnego. Wśród propozycji materiałowych oraz sugestii dotyczących możliwości wyko­rzystania ludowej twórczości wokalnej, zwłaszcza określonej gatunkowo grupy utwo­rów w żywej praktyce pedagogicznej, jak również poszerzenia i wzbogacenia listy utworów edukacyjnych, na uwagę zasługuje przekaz z zapisu Adolfa Dygacza, np.:Ej, dostone żytko sie kiwie,uśnij synku kochany,któż nom byndzie robił,któż nom byndzie robił przy żniwie,kiej taciczek w powstaniu?

more »

ROZPOZNANIE I OGLĄD

Luty 17th, 2014 at 3:01 pm » Comments (0)

Rozpoznanie i analityczny ogląd utworu dowodzi, iż jego wersy nacechowane są pewną intymnością, prywatnością, wręcz tonami osobistymi. Usypiająca dziec­ko matka opisuje dramatyczne przeżycia członków rodziny: męża, dziadka i wujka, uczestników powstań śląskich. Czas kołysania sprzyja głębszej re­fleksji. Kołysanka w swej treści wyraźnie nawiązuje do tragicznych wydarzeń powstańczych, jest kołysanką zainspirowaną bolesnymi wydarzeniami ówczesnej rzeczywistości. Jak słusznie zauważył Jerzy Cieślikowski, wybitny znawca zagadnień folkloru dziecięcego, „matka śpiewająca kołysankę, szczególnie matka z ludu, w swym twardym, surowym i powściągliwym w gest czy słowo życiu, to przed kolebką najmłodszego dziecka znajdowała ulegalizowaną okagę dla wyrażenia w bardziej czy mniej usymbolizowanej formie własnej tęsknoty […]

more »

TEKST UTWORU

Luty 12th, 2014 at 8:09 pm » Comments (0)

Tekst cyto­wanego utworu ma swoją głęboką wymowę, jest kołysanką-skargą, mówi bo­wiem o historycznych, ważnych społecznie wystąpieniach, mówi o postawach łudzkich godnych szacunku i pamięci, ma zatem cenę świadectwa. Puentująca narrację pieśniową strofa końcowa, zespolona ściśle z refrenem kołysanki, wyraża najistotniejsze treści utworu, odsłania nie tylko najskrytsze myśli, uczucia i pragnie­nia matki wyrażone w nadziei odzyskania wolnego Śląska, ale istotę całego przes­łania pieśni. Patriotyczny wydźwięk tego liryczno-epickiego utworu nie podlega dyskusji, więcej, wzmocniony szlachetnie ukształtowaną melodią, kumulującą róż­ne środki wyrazu (od powiązań elementów modalnych z tonalnością minoru harmo­nicznego, zróżnicowanie rytmiczne, artykulacyjne i formalne), pobudza nie tylko do przemyśleń, ale ukazuje całą […]

more »

MIEJSCE KOŁYSANEK W SYSTEMIE WYCHOWANIA

Luty 4th, 2014 at 9:06 am » Comments (0)

Propozycje skupione wokół zagadnień doboru materiału poglądowego na róż­nych etapach edukacji społecznej ograniczyły się w przedstawionym szkicu do jed­nolitej grupy utworów, a mianowicie do oryginalnych kołysanek ludowych. Utwo­ry naszego dzieciństwa — jak dowiodły przykłady spełniać mogą wiele doniosłych funkcji w całym procesie kształcenia młodych pokoleń. Kołysanka ludowa, jako wypowiedź językowa, powiązana z przebiegiem muzycznym, tworzy określoną sytuację komunikacyjną, w której uczestniczy nadawca i odbiorca. Sta­nowiąc ów pierwowzór komunikacji międzyludzkiej, po przeniesieniu jej na grunt potrzeb edukacyjnych może wiele nauczyć, przede wszystkim rozwijać predyspo­zycje muzyczne dzieci i młodzieży, pobudzać ich sferę emocjonalną, budować więzi oraz integrować grupę dzieci, kształtować ich postawy […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •