//////

Kultura

Monthly Archives: Grudzień 2015

OSTRA DIAGNOZA

Grudzień 29th, 2015 at 11:44 pm » Comments (0)

Być może młody człowiek końca dwudzies­tego wieku jest po prostu ofiarą fatalnych eksperymentów pedagogicznych, których nie brakowało w wieku nazywanym przez Branchera— „wiekiem ideołogii”.Eksperymenty te nie tylko nie pomogły młodym ludziom w podejmowaniu prawdziwych wyzwań ludzkiego życia, ale uczyniły z nich istoty niezdolne do ko­rzystania z przysługującego im prawa do wolności, godności i odpowiedzialności.Ostra diagnoza współczesnej kultury dokonana przez Allana Blooma obejmuje wiele zjawisk, wśród których poważne miejsce zajmuje muzyka rockowa, która według Blooma odgrywa dzisiaj znacznie większą rolę w kształtowaniu charakteru młodzieży niż telewizja. Podejmując próby rozwinięcia i właściwego odczytania sensu tej krytyki autor szkicu stawia tezę, że rockowy […]

more »

LUDOWY ŚWIAT

Grudzień 10th, 2015 at 10:43 am » Comments (0)

We współczesnych koncepcjach wychowania muzycznego niezmiernie waż­nym składnikiem jest muzykowanie na instrumentach dziecięcych. W realizacji tej formy najczęściej wykorzystuje się instrumentarium Carla Orffa. Przypomnijmy. C. Orff stworzył to instrumentarium dla potrzeb własnej koncepcji wychowania muzycznego. Powstało w rezultacie zainteresowań autora muzyką ludów pier­wotnych oraz muzyką dziecięcą. Zatem istotą orffowskiego instrumentarium jest sięgnięcie do bardzo prostych narzędzi muzycznych, których rodowód jest ludowy. Instrumentarium to ma ten podstawowy walor, że jest wykonywane profesjonalnie, łatwe w użyciu, cechuje się dobrym brzmieniem i intonacją. Skład orffowski ogól­nie dzielimy na instrumenty o nieokreślonej oraz określonej wysokości.

more »

LUDOWE INSTRUMENTARIUM DZIECIĘCE

Grudzień 2nd, 2015 at 5:40 am » Comments (0)

Służy on do muzykowania przede wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesno- szkolnym. Metoda Orffa polega na stosowaniu następujących form wychowania muzycznego:odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej,    tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej,     realizacja ruchowa muzyki,   integracja ruchu, śpiewu, gry na instrumentach i słowa.Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istnienie rodzimego ludowego instrumentarium dziecięcego, reprezentowanego głównie przez narzędzia dźwiękowe, które żywotnie do dziś funkcjonują w kulturze ludowej. Jego wyko­rzystanie może poszerzyć i treściowo wzbogacić proces dydaktyczny w szkole. Daje możliwość „antropologicznego” dopełnienia wiedzy o kulturze regionu.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •