//////

Kultura

Monthly Archives: Luty 2016

DOMINACJA TECHNIKI NAD OSOBĄ

Luty 21st, 2016 at 1:38 am » Comments (0)

Zaistniała sytuacja nie mogła pozostać bez wpływu na muzykę. Wydaje mi się, że niewielu jest dzisiaj wykonawców, którzy zrezygnowali z owej „kojącej roli wszelkiego rodzaju środków technicznych, zwłaszcza jeżeli przy ich pomocy można ukryć wszystko, co umożliwia diagnozę autentycznego talentu. Nie wydaje mi się, że przesadą jest twierdzenie, zgodnie z którym na większość współczesnych utwo­rów składa się dziesięć procent talentu i dziewięćdziesiąt procent techniki. Chodzi o    to, że podporządkowany komputerowej magii wykonawca przestaje być oso­bą i zamiast zapraszać odbiorcę do spotkania, do przeżycia na swój niepowta­rzalny sposób wszystkiego, co odbiorca jest w stanie uchwycić bez zamykania tego swoistego dzieła sztuki, […]

more »

MUZYKA ROCKOWA JAKO PRZEJAW NOWOCZESNEJ WOLNOŚCI

Luty 11th, 2016 at 12:50 am » Comments (0)

Pisząc o problemach współczesnej kultury Ch. Taylor stwierdza, że jedną z głównych bolączek współczesności jest indywidualizm, który w tym wypadku oznacza zerwanie z wszelkimi ograniczeniami. Odrzucanie wszelkich hierarchii i      skupienie się wyłącznie na sobie określane jest często „narcyzmem”. Niektórzy postrzegają to zjawisko jako naturalne następstwo „eksplozji społeczeństwa per- misywnego” oraz realizowania postulatów antypedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że młody człowiek jakby zrezygnował z „drążenia” wielu konflik­tów, które wydają się nadawać sens jego życiu. Stając się „sztucznym pod­miotem”, człowiek współczesny odczuwa ten rodzaj samotności, który zamiast pobudzać do nowych poszukiwań, paraliżuje.  

more »

W KONTEKŚCIE OPISANEJ SYTUACJI

Luty 6th, 2016 at 12:51 am » Comments (0)

Myślę, że właśnie w kontekście opisywanej przez Taylora sytuacji, wjakiej znalazł się współczesny człowiek, można podejmować próby w kierunku właści­wego odczytywania myśli Blooma. Jego ostre ataki na zjawisko muzyki rockowej nabierają sensu, jeżeli poważnie potraktujemy refleksje autora Etyki autentycz­ności,Według Blooma współczesny miody człowiek jest dokładnym przeciwień­stwem wszystkiego, czego uczył „Platoński” Sokrates. Jest to człowiek, który nie przeżywa już napięcia pomiędzy tym, co przyjemne, a tym, co dobre. Jest to czło­wiek rozdarty, podzielony. Nie podejmuje on prób w kierunku nadawania kształtu porywom swej duszy, gdyż wszędzie widzi zagrożenie dla swojej wolności.  

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •