//////

Kultura

Monthly Archives: Maj 2016

ZJAWISKA DŹWIĘKOWE

Maj 21st, 2016 at 9:44 am » Comments (0)

Zjawiska dźwiękowe odgrywają znaczącą rolę w stwarzaniu tej rzeczywistości, w nadawaniu jej autentyzmu i wiarygodności. Zmaterializowane fantazje dziecka stają się nie tylko widzialne, ale i słyszalne, stają się uchwytne w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym, zaczynają istnieć w przestrzeni ma­terialnej i akustycznej. Dziecko zanurza się w świecie stworzonym przez siebie — świecie rzeczy dźwięków; doświadczając jego przestrzenności. Zanurza się w sensie dosłownym w dźwięczności tego stworzonego przez siebie świata. Wytwarzając różnorodne jakości dźwiękowa dziecko sytuuje je w przestrzeni, powstaje zatem coś, co może przywołać na myśl zjawiska muzyki przestrzennej, w której dla kompozytora na­czelnym problemem staje się umiejscowienie źródeł dźwięku.

more »

SZKOLNE EKSPERYMENTY

Maj 14th, 2016 at 8:09 pm » Comments (0)

Dziecko rozrzucając przedmioty, rozchlapując wrodę, rozsypując koraliki, tłukąc gliniane naczynie czy wykonując inną czynność dźwiękotwórczą lub konstruując akcję dźwiękową jest w akustycznym centrum. Dźwięki rozbrzmiewające wokół niego w całej swojej przestrzennej rozciągłości przekraczają materialną skończoność przedmiotu i roz­pływając się znikają. To intrygujące ujawnienie się i zanikanie dźwięku, jego wędrówka i błądzenie w przestrzeni, zbliżanie się i oddalanie, wzajemne prze­nikanie i nakładanie się różnych materii dźwiękowych sprawiają, że dziecko podejmuje grę, podejmuje wyzwanie stawiane przez dźwięki i przestrzeń. Szkolne eksperymenty dźwiękowe, ruchowe i werbalne winny sprzyjać indywidualnym poszukiwaniom w obrębie wielu dziedzin ludzkiej działalnościzamiłowania oraz predyspozycje uczniów.

more »

POSZUKIWANIE I PENETRACJA

Maj 12th, 2016 at 5:56 am » Comments (0)

Do poszukiwań i pe­netracji różnych sfer rzeczywistości może mobilizować nauczyciel, ale i sam język teatru, który korzystając ze sposobów wypowiedzi innych sztuk, ale także wyko­rzystując elementy rzeczywistości potocznej tworzy z nich znaki teatralne, czyli ingeruje w nowy system. Dziecięcy teatr szkolny, czerpiąc swe bogactwo z wielu źródeł, umożliwia integrację przedmiotów szkolnych i wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce teatralnej. Działalność teatru dziecięcego powinna nawiązywać do swych korzeni, czyli do zabaw fikcyjnych, do zabaw wynikających z naturalnych potrzeb dziecka, w których ważną rolę odgrywają zjawiska dźwiękowe, przedmioty, przestrzeń oczywiście wyobraźnia.

more »

ROLA NAUCZYCIELA

Maj 4th, 2016 at 4:46 am » Comments (0)

Tego rodzaju teatr wyklucza uczestnictwo widzów, eliminuje elementy popisu, który często bywa jedyną racją istnienia teatrów szkol­nych. Nauczyciel powinien spełniać rolę dyskretnego protagonisty, przewodnika teatralnych działań twórczych, pomagającego w sytuacji kryzysu twórczego i zaan­gażowanego w teatralny proces twórczy. W teatrze o jakim tu mowa spektakle przyjmują formę spotkania uczniów i nauczyciela w przyjaznej, pełnej zrozu­mienia, życzliwości i wzajemnego szacunku atmosferze przestrzeni magicznej, w której wspólnie konstruują i odrywają historie z tego i nie z tego świata. To wspólne uczestnictwo w zabawie teatralnej, w procesie twórczym, w przywo­ływaniu i kojarzeniu odległych rejonów rzeczywistości w nową całość, w ekspery­mentowaniu ze słowem, dźwiękiem, […]

more »

SZACUNEK WOBEC TWÓRCZOŚCI DZIECKA

Maj 1st, 2016 at 2:14 pm » Comments (0)

Szacunek jaki wobec twórczości dziecka przejawia nauczy­ciel wyraża się w przyzwoleniu na poszukiwanie i odkrywanie jego własnej drogi, wyrzeczeniu się mentorstwa i metodycznego, natrętnego kształtowania podmiotu odtwórczego i odbiorczego.  Dziecięca działalność muzyczna to przede wszystkim eksperymentowanie, poszukiwanie, radość obcowania z dźwiękami. Swoboda to zabawowe badanie rzeczywistości akustycznej, to tworzenie własnej muzyki, potrafiącej wyrazić naj­skrytsze pragnienia. To poszukiwanie własnej drogi i miejsca w świecie dźwięków. Podobnie jak dziecięcy teatr czy dziecięca sztuka plastyczna, działalność muzyczna dziecka jest wyrazem jego potrzeby dialogu z otoczeniem; z innymi dziećmi, z nauczycielem, przestrzenią, przedmiotami i samym sobą. Muzyczny dialog dziecka z otoczeniem może przyjmować najróżniejsze […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •