//////

Kultura

Maj 10th, 2015 at 3:18 pm

PODSTAWOWA CECHA

Instrumenty te są wykonywane przez ludowych wytwórców lub też rozpowszechniane jako wyrób rzemieślniczy przez handlarzy, głównie odpustowych.W grupie instrumentów fletowych mieszczą się także flety naczyniowe, wykonywane najczęściej z ceramiki, rzadziej z drewna. Podstawową cechą tych narzędzi jest to, że zamiast kanału mają komorę powietrzną, która w praktyce wypełnia znaczną część korpusu instrumentu. Przedmioty te, sporządzane przez miejscowych wytwórców, a wykonywane z wypalanej gliny mają najczęściej kształt różnego rodzaju ptaszków, kogutków itp. Pełnią funkcję dźwię­kowych zabawek dziecięcych. W tej grupie występują także okaryny. Na tych instrumentach można wygrywać z powodzeniem melodie ludowe, stąd często spotyka się je w ludowych zespołach muzycznych.

 

comments Comments (0)    -
Kwiecień 27th, 2015 at 12:45 pm

INSTRUMENTY STROIKOWE

Instrumenty stroikowe są reprezentowane głównie przez instrumenty dudowe. Są to instrumenty muzyczne występujące w Beskidzie Śląskim, na Pod­halu oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Składają się ze skórzanego worka (zbiornika powietrza), piszczałki melodycznej i burdonowej (wydającej niski jedno­lity dźwięk). Różnica, która zachodzi między nimi dotyczy skali muzycznej oraz sposobu napełniania instrumentu powietrzem. Dudy żywieckie i podhalańskie nady­mane są ustami grającego, pozostałe są napełniane powietrzem ręcznie, za pomocą tzw. mieszka. Instrumenty te są bardzo bogato zdobione.

comments Comments (0)    -
Kwiecień 8th, 2015 at 9:24 am

W PRAKTYCE LUDOWEJ

W praktyce ludowej instrumenty te wykorzystywano pierwotnie w grze muzyków dorosłych, obecnie spotyka się dzieci i młodzież grających na tych instrumentach. Wspomnieć więc należy o dziecięcym instrumencie dudowym, zwanym sierszeńkami . Nazwa ta wywodzi się od czasownika „siersienić” — bzykać, chrzęścić. Instrument ten występuje w Wielkopolsce i spełnia funkcję dziecięcego narzędzia ćwiczebnego dla uczących się sztuki dudziarskiej. Wykonany jest z pęcherza zwie­rzęcego (zbiornik powietrza) oraz piszczałki, na której gra się melodie.Instrumenty dęte ustnikowe, chociaż w swej konstrukcji bardzo proste, nie są odnotowywane często wśród dziecięcego instrumentarium. Występują głównie w postaci rogów, ukręcanych z kory drzewa lub są wykonywane techniką bednarską .Na tych instrumentach można wykonać zaledwie kilka dźwięków, zaś melodie mają charakter sygnałów.

comments Comments (0)    -
Marzec 25th, 2015 at 11:43 am

BOGACTWO FUNKCJI

Konkludując można stwierdzić, że ludowe dziecięce instrumentarium muzyczne, sięgające swą genezą czasów prehistorycznych a udokumentowane do dziś, zwłaszcza na obszarach etnograficznie zachowawczych, jest niezmiernie bogate zarówno pod względem typologicznym, jak i funkcjonalnym. Przed­mioty te, będące wykwitem kultury ludowej, są wspaniałym reliktem egzempli­fikującym autentyczne zaspokajanie potrzeb ludzkich w zakresie: wiary, poznania, ekspresji, piękna, wspólnoty, zabawy i rozwoju. Stąd narzędzia te, funkcjonujące w obrębie muzyki ludowej i dziecięcego świata dźwięków, możemy postrzegać wielorako.  Mają one bowiem funkcje: religijno-filozoficzną, poznawczą, ekspresyjną, estetyczną, integrującą, zabawową i ogólnorozwojową.

comments Comments (0)    -
Marzec 8th, 2015 at 1:33 pm

DOPEŁNIENIE WIEDZY

Autor stara się zwrócić uwagę na istnienie rodzimego ludowego instrumentarium dziecięcego, reprezentowanego głównie przez narzędzia dźwiękowe, które do dziś funkcjonują w kulturze ludowej. Ich wykorzystanie na lekcjach muzyki, zdaniem autora, może znacznie poszerzyć i treściowo wzbogacić proces dydaktyczny. Daje możliwość „antropologicznego” dopełnienia wiedzy o kulturze regionu. Autor w artykule dokonuje przeglądu tych narzędzi w ujęciu historycznym oraz etno­graficznym. W omawianiu poszczególnych narzędzi zastosowano układ systema­tyczny, dzieląc instrumenty na perkusyjne, strunowe oraz dęte.

comments Comments (0)    -
Marzec 3rd, 2015 at 12:34 pm

Z ZAWODU PIANISTY

Z zawodu pianisty pedagoga w swej pracy zajmuję się głównie ogółem spraw dotyczących nauczania gry na fortepianie. Na tej podstawie, odwo­łując się głównie do praktyki, przedstawiam ważną rolę muzyki, jaką spełnia ona w kształtowaniu estetycznej wrażliwości dzieci. Początkowe zabawy małego dziecka, takie jak: taniec, śpiew, rytmiczne ruchy przy pomocy nauczyciela stopniowo „przekształcają się” w grę na instrumencie. Pierwsze uderzenia w klawiaturę, odpowiednio pokierowane przez nauczyciela znającego cechy wyobraźni dziecka, stają się najwcześniejszymi próbami tworzenia własnych utworów. To pierwsze „granie” nie zawsze jednak przekształca się w komponowanie wartościowych utworów, natomiast na pewno rozwija u dziecka zamiłowanie do uprawiania muzyki. Przybliża ponadto świat dźwięków, w którym przebywają na co dzień zarówno dorośli, jak też dzieci.

comments Comments (0)    -
Luty 22nd, 2015 at 4:36 am

KAŻDE DZIECKO

Każde dziecko, o ile ma słuch fizjologiczny, od chwili narodzin spotyka się z uniwersum akustycznym. Są to szmery o nieustalonej wysokości, takie jak. mowa, stuk, trzask, plusk wody, śmiech, stukot kółek, odgłos jadącego pociągu itp. Drugim rodzajem zjawisk akustycznych są tony i wielotony oraz dźwięki o usta­lonej częstotliwości drgań. Tony, wielotony i dźwięki mogą pojawiać się w nie­ustalonych odstępach czasu lub w odstępach okresowych, zwanych taktami. Zjawisko pojawiania się tonów w określonym porządku następstw i czasie nazy­wane jest rytmem. Rytm, oprócz tonów, jest drugą ważną częścią składową muzyki. Jest odpo­wiednikiem rytmicznego pulsu serca.

comments Comments (0)    -
Luty 1st, 2015 at 3:00 pm

DZIECKO UTALENTOWANE

Stąd parzyste ułożenie odstępów, tak zwany takt parzysty, jest rytmem naturalnym i łatwiejszym do grania. Trudniejszym jest takt nieparzysty, w którym akcenty występują co trzy uderzenia. Dziecko utalentowane muzycznie posiada wrodzoną zdolność odróżnienia wysokości dźwięków. Tej zdolności nie można nauczyć, można jąjedynie kształcić. Natomiast można nauczyć rytmu, chociaż bywa to dość trudne i wymaga od nau­czyciela cierpliwości i umiejętności dydaktycznych. Do nauki gry mogą służyć instrumenty o nieustalonej wysokości dźwięków, np.: skrzypce, gitara, wiolonczela oraz instrumenty klawiszowe o ustalonej wysokości dźwięków, np.: fortepian, akordeon i klawiatura elektryczna, zwana popularnie keyboardem. Z racji mojego zawodu pedagoga-pianisty zajmę się omó­wieniem fortepianu.

comments Comments (0)    -
Styczeń 17th, 2015 at 3:55 pm

O INSTRUMENTACH Z BLISKA

Za pierwowzór fortepianu uważa się gravicembalo col pian’e forte, który został skonstruowany około 1711 roku przez Włocha B. Cristoforiego. Fortepian ten posiadał drewnianą ramę, prostą mechanikę wiedeńską z młoteczkami uło­żonymi w stronę klawiatury i nikły dźwięk. Jednocześnie w użyciu była mechanika angielska, z młoteczkami ułożonymi w stronę przeciwną, od klawiatury. Struny fortepianu ułożone były prosto i w poziomie. W 1822 roku Sebastian Erard, fran­cuski budowniczy instrumentów, udoskonalił mechanikę fortepianu przez wprowa­dzenie podwójnego wymyku. Dawało to możliwość szybkiego powtarzania jednego dźwięku. Wprowadzona konstrukcja ramy metalowej zwiększyła skalę dynamiki gry, a krzyżowe ułożenie strun znacznie skróciło długość fortepianu.

comments Comments (0)    -
Styczeń 12th, 2015 at 10:29 am

PIANIŚCI DZISIAJ

Dzisiaj kon­certujący pianiści grają na najlepszych instrumentach uznanych firm budujących fortepiany, takich jak: Steinway, Bosendorfer, Bechstein, Yamaha, Kawai i inne. Największym zainteresowaniem cieszyły się fortepiany w wieku dziewięt­nastym, kiedy na ten instrument swoje utwory komponowali sławni romantycy: Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Franciszek List.Zbliżonym do fortepianu instrumentem jest pianino. Dzięki pionowemu uło­żeniu strun zajmuje ono mało miejsca w mieszkaniu, a dzieci z powodzeniem mogą się na nim uczyć.Fortepian i pianino posiadają dwa pedały: prawy, zwany pedałem forte, podnoszący tłuminki w strunach i lewy, sciszający.Bardzo popularne ostatnio elektryczne klawiatury — keyboardy są szczególnie przydatne w małych mieszkaniach.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •