//////

Kultura

Sierpień 25th, 2014 at 7:31 am

GRANIE W ZESPOLE

Granie w zespole muzycznym uczy dziecko słuchania różnych brzmień innych instrumentów oraz odpowiedzialności za siebie i za grupę młodych, współgrających muzyków. Nie wszystkie dzieci mają zdolności muzyczne, kwalifikujące je do nauki w szkołach muzycznych. Nie każde też dziecko chce się uczyć gry na instrumencie. Takiego dziecka, które nie chce grać, bo ma inne zainteresowania, nie należy zmuszać do grania. Może ono przecież pięknie malować, rzeźbić, tańczyć, sklejać modele statków, czy uprawiać sport. W tych innych dziedzinach i zaintereso­waniach może osiągnąć również wysoki poziom. Natomiast każdy dłuższy kon­takt dziecka z muzyką i nabyty w dzieciństwie nawyk do słuchania jej pozosta­nie, a artystyczne zamiłowania stworzą podstawy do prawidłowego odbioru każdej sztuki: opery, koncertów, przedstawień teatralnych, czy sztuk plastycz­nych

comments Comments (0)    -
Sierpień 5th, 2014 at 2:42 pm

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ

Chodzi więc o ukazywanie świata dźwięków i rozwijanie wrażliwości muzycznej. Artykuł w skrócie przedstawia istotę muzyki i zdolności artystyczne dziecka. Omawia głównie nauczanie gry na instrumentach klawiszowych: fortepianie i key­boardzie. Rozpatruje istotę muzyki, mającą wpływ na świat muzyki dziecka, także jej różne rodzaje, zapisy nutowe i sposób interpretacji dzieła muzycznego. Na pod­stawie wykształconych u dziecka nawyków muzycznych wskazuje, jakie może ono czerpać z tego korzyści w dzieciństwie oraz dorosłym życiu.Objęty tytułem temat opracowania będzie próbą określenia funkcji, znaczenia i roli pieśni ludowej jaką pełnić powinna w procesie edukacji społecznej, rozumia­nej szeroko i wielorako.

 

comments Comments (0)    -
Sierpień 5th, 2014 at 5:11 am

FUNKCJE PIEŚNI LUDOWEJ

Dotyczy bowiem nie tylko podstawowego kształcenia szkolnego czy przedszkolnego, ale również środowiskowego i pozaszkolnego, obejmującego różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, w tym działalność zespołów muzycznych, śpiewaczych, regionalnych i folklorystycznych. Sięganie do zasobów tradycji, do źródeł rodzimej twórczości ludowej, do pieśni, tańców i muzyki ludowej jest powinnością każdego nauczyciela, przewodnika, instruktora zespołu, wychowawcy młodego pokolenia, dzieci i młodzieży. Muzyczne obszary kultury ludowej zachowały nieprzemijające wartości, od uniwersalnych, ogólnoludzkich poprzez rodzime, narodowe do typowo regionalnych; przeto nawiązywanie do nich pozwala wciąż na nowo odkrywać ważkie treści i przesłania pieśni.

comments Comments (0)    -
Lipiec 19th, 2014 at 11:18 pm

ZRÓŻNICOWANIE TEMATYCZNE

Zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo, roz­poznawać ich walory artystyczne w sferze poetyckiej i muzycznej, jak również ich walory poznawcze, kształcące i wychowawcze.Pieśń ludowa, jako trwała wartość kultury narodowej, stanowić może podstawę źródłową w zasobach dydaktycznych, a także fundament treści poglądowych wy­korzystywanych w rozległym procesie nauczania.Refleksje skupione wokół zagadnień folkloru muzycznego mają charakter propozycji i wskazań godnych zastosowania w żywej praktyce pedagogicznej, stanowią bowiem ważny element całego toku kształcenia, zwłaszcza akcentowa­nego dziś mocniej wychowania regionalnego.Główną uwagę skupić przeto chcemy na repertuarze ludowym, zwłaszcza folklorze dziecięcym, stanowiącym ważne ogniwo w dziedzictwie kultury narodowej.

comments Comments (0)    -
Lipiec 11th, 2014 at 4:58 am

CECHY KOŁYSANEK

Oryginalny materiał słowny i muzyczny znajdujemy wśród kołysanek ludo­wych. Kołysanka jest pieśnią naszego dzieciństwa, pierwszym kontaktem dziecka ze światem dźwięków, kontaktem z muzyką i słowem śpiewanym przez matkę lub opiekunkę. Kołysanka genetycznie związana jest z czynnością kołysania. Zrodzona z macierzyńskich uczuć matki, która odczuwa naturalną potrzebę tulenia i koły­sania swego dziecka, znana jest wszystkim ludom. Słusznie zatem napisał Krzysztof Bilica, iż „kołysanka rozbrzmiewała u kołyski człowieka i u kołyski ludzkości”.W codziennej praktyce życiowej kołysanka spełnia wiodącą funkcję w wyci­szeniu i uspokojeniu dziecka, a jej naturalnym następstwem jest pożądany sen.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 21st, 2014 at 10:36 am

SPEŁNIANIE SWOJEGO CELU

Kołysząca dziecię matka sięga do sprawdzonych, archetypowych wzorów słownych i melodycznych, wzorów miarowych, powtarzających się, operu­jących wąską meliką oraz jednorodnym, wręcz monotonnym przebiegiem ryt­micznym. Tego rodzaju środki spełniają swój cel, nucenia matki usypiają dziecko. Krzysztof Bilica, gdy objaśniał dźwiękową arche kołysanki stwierdził: „Ponieważ kołysanie jest formą powtarzającego się cyklicznie ruchu wahadłowego, tedy towarzyszące mu reakcje głosowe, również będą cyklicznie się powtarzać; ponie­waż kołysanie jest formą łagodnego ruchu wahadłowego (o niedużej amplitudzie wychyleń), przeto i ambitus towarzyszących mu reakcji głosowych będzie także niewielki”, dodając w dalszej części swojego wykładu następującą konkluzję: „Właśnie miarowe kołysanie dziecka przez matkę sprawiło, że miarowo mu ona śpiewała”. 

comments Comments (0)    -
Czerwiec 17th, 2014 at 5:29 am

KOŁYSANKI LUDOWE

Przykłady najprostszych struktur słownych i muzycznych, które operująjedno- rodnie ukształtowanymi figurami melodyczno-rytmicznymi, często o ograniczonej interwalistyce i małym ambitusie (melodie rozwijane w obrębie tercji lub kwarty), znajdujemy wśród kołysanek ludowych. To właśnie ich melodie mogą znaleźć zastosowanie w pierwszym, początkowym etapie nauki obcowania ze światem dźwięków, z muzyką.Egzemplifikacją naszych stwierdzeń niech będzie następująca kołysanka śląska:Śpij, dziecino, śpij, dom ci jabłka trzy, a jak wstaniesz to dostaniesz koszyczek wiśni.  Ta wąskozakresowa, trichordalna melodia odpowiada możliwościom percepcyjnym i wykonawczym dzieci. Rozwijana jest na zasadzie powtarzania motywów, pełniących funkcję formotwórczą tego prostego utworu ludowego. Łatwa do zapamiętania przyniesie radość spełnienia muzycznego.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 8th, 2014 at 10:08 pm

POLE OBSERWACJI

Kołysanki stanowić więc mogą wdzięczne pole obserwacji, stać się wzorcowym materiałem pomocniczym na etapie początkowego nauczania śpiewu oraz wzbo­gacania wokalnego repertuaru dzieci, one wreszcie mogą być źródłem inspiracji twórczych. W całym procesie kształcenia kołysanki ludowe wykonywane być mogą w różnych sytuacjach, np. przez opiekuna lub nauczyciela w czasie leżakowania dzieci przedszkolnych, jako element ułatwiający skupienie i wyciszenie dziecka, jako przykład melodii do słuchania i czynnego odbioru muzyki oraz ważny element nauki przebiegu melodii kołysankowej, intonowanej później przez grupkę dzieci lub raczej indywidualnie przez dziewczynki, kołyszące swoje ulubione lalki.

comments Comments (0)    -
Maj 25th, 2014 at 2:36 am

CZYNNOŚCI ANIMOWANE

Tego rodzaju czynności animowane w formie zabawy z lalką (kołysanie lalki w ramio­nach lub w kołysce) mogą wyzwalać muzyczną inwencję dziecka, pobudzać jego wyobraźnię, budować intymny nastrój, wzbogacać artystycznie i emocjonalnie. Podczas takiej zabawy rodzą się więzi między podmiotami, tj. kołyszącym i koły­sanym, dzieckiem i lalką, które występuje w roli opiekuna dziecka (uosobionej lal­ki), nacechowane uczuciowością i intymnością, powiązaną z kołyszącym ruchem i śpiewem. Ale kołysankowe zabawy zaistnieć mogą dopiero po pewnych doświad­czeniach nabytych przez dziecko, które nauczyciel bądź wychowawca grupy po­winien prawidłowo rozeznać.

comments Comments (0)    -
Maj 9th, 2014 at 11:41 am

W TOKU PROWADZONEJ EDUKACJI

Dzieci sięgać wtedy mogą do własnych, osobistych przeżyć oraz wspomnień z domu rodzinnego, albo też korzystać z wyuczonego wcześniej repertuaru pieśniowego. Zawsze jednak przykłady śpiewane dzieciom przez nauczyciela czy opiekuna będą podstawowym źródłem ich umuzykalnienia.W toku prowadzonej edukacji muzycznej poglądowymi strukturami wier­szowanymi mogą być krótkie refreny kołysankowe lub charakterystyczne apostrofy: Śpij, śpijże, luli, lulaj, lulajże, uśnij, uśnijże mi uśnij, pochodzące z zapisów ludowych, np.:Uśnijże mi, uśnij, albo mi urośnij,Możesz mi się przydać gąski w pole wygnać.Wyżeniesz gąsiątka, przyjdziesz po kurczątka, cóż to za pociecha z małego dziewczątka.Wyżeniesz kurczątka, przyjdziesz po kaczątka, cóż to za pociecha z mojego dzieciątka.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •