//////

Kultura

Luty 4th, 2014 at 9:06 am

MIEJSCE KOŁYSANEK W SYSTEMIE WYCHOWANIA

Propozycje skupione wokół zagadnień doboru materiału poglądowego na róż­nych etapach edukacji społecznej ograniczyły się w przedstawionym szkicu do jed­nolitej grupy utworów, a mianowicie do oryginalnych kołysanek ludowych. Utwo­ry naszego dzieciństwa — jak dowiodły przykłady spełniać mogą wiele doniosłych funkcji w całym procesie kształcenia młodych pokoleń. Kołysanka ludowa, jako wypowiedź językowa, powiązana z przebiegiem muzycznym, tworzy określoną sytuację komunikacyjną, w której uczestniczy nadawca i odbiorca. Sta­nowiąc ów pierwowzór komunikacji międzyludzkiej, po przeniesieniu jej na grunt potrzeb edukacyjnych może wiele nauczyć, przede wszystkim rozwijać predyspo­zycje muzyczne dzieci i młodzieży, pobudzać ich sferę emocjonalną, budować więzi oraz integrować grupę dzieci, kształtować ich postawy estetyczne i etyczne, uka­zywać artystyczne wzorce utworów ludowych, zarówno w płaszczyźnie słownej, jak i muzycznej.

comments Comments (0)    -
Styczeń 18th, 2014 at 7:12 pm

MIEJSCE I ZNACZENIE

Kołysanki ludowe odznaczają się różnorodnością opracowań. Niektóre z nich reprezentują grupę utworów wąskozakresowych, inne cechuje archaiczna nuta, zwłaszcza gdy utrzymane są w skali pentatonicznej, w skalach modalnych, wcześniejszych od skal durowych i molowych, jeszcze inne ograniczone do pentachordu czy heksachordu zachowały urok dawności i niezwykłego piękna. O    miejscu i znaczeniu kołysanki ludowej w całym systemie kształcenia i wychowania młodych pokoleń mówią najwyraźniej jej funkcje, do których należą te najważniejsze, a mianowicie: funkcja ogólnorozwojowa i ogólno- poznawcza, funkcja zabawowa i funkcja integrująca, ucząca współżycia, współbycia i współodczuwania; funkcja poznawczo-muzyczna i funkcja inspiracyjno-twórcza, stanowiąca jądro edukacji muzycznej.

comments Comments (0)    -
Styczeń 15th, 2014 at 10:02 am

MELODIE KOŁYSANKOWE

Melodie kołysankowe mogą stanowić wzór godny naśladowania, przyswojenia i wyuczenia pewnego zasobu pieśni (ze słuchu lub z nut, do śpiewu i zabawy, ale też gry instrumentalnej), służyć mogą wzbogaceniu repertuaru pieśniowego oraz przetworzeniu w nowe ujęcia i impresje twórcze. Stopień oraz zakres ich wykorzystania zależeć będzie od woli i chęci pedagoga, jego umiejętności i zdolności, aktywności i zaangażo­wania w twórczy i efektywny proces nauczania muzyki. Kołysanka stanowić więc może ważne i mocne ogniwo żywej praktyki pedago­gicznej, podstawowy składnik wiedzy muzycznej uczniów. Zachowała wszak ona swoja naturalną, archetypową, synkretyczną postać, zachowała jedność ruchu, słowa i muzyki. Należy o tym pamiętać, gdy sięgać będziemy do źródeł kołysanek ludowych, jakże odmiennych od form artystycznych, skomponowanych i autorskich.

comments Comments (0)    -
Styczeń 10th, 2014 at 1:57 am

REFLEKSJE I PRZEMYŚLENIA

Refleksje i przemyślenia zawarte w opracowaniu mają charakter propozycji i wskazań dotyczących możliwości zastosowania pieśni ludowych, zwłaszcza kołysanek w żywej praktyce pedagogicznej, szkolnej i pozaszkolnej   środowiskowej i regionalnej. Kołysanka ludowa przyjemna w słuchaniu i odbiorze, pomocna w zdobywaniu umiejętności śpiewu i pomnażaniu repertuaru wokalnego sprzyja poznawaniu świata muzycznego, przyswajaniu jego tajemnic i reguł. Sprzyja inicja­cjom twórczym młodych adeptów sztuki. W procesie edukacji społecznej spełniać więc może wiele doniosłych funkcji, zarówno ogólnorozwojowych, poznawczych i muzycznych, jak również zabawowych, integrujących, ekspresyjnych i twórczych, decydujących w znacznej mierze o efektywności całego kształcenia i wychowania muzycznego młodych pokoleń.

 

 

comments Comments (0)    -
Styczeń 8th, 2014 at 4:40 am

MUZYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przeświadczenie o roli muzyki w życiu człowieka, zwłaszcza w okresie jego młodości, ma swoją długowiekową tradycję. Można się o tym przekonać poznając bogatą spuściznę sztuki starożytnej Grecji. Szerokie rozwinięcie tej tezy można między innymi znaleźć w dziełach dwu największych filozofów greckiego antyku: Platona i Arystotelesa. Główną zasadą Platońskiej estetyki muzycznej jest wiara w możliwości kształtowania przez sztukę charakteru ludzkiego oraz integralne włączenie wychowania muzycznego w ogólny system pedagogiczny. Muzyka — zakłada Platon — odzwierciedla określone wzorce moralne. Według Arystotelesa zaś muzyka dostarcza zmysłowej przyjemności i jest środkiem wychowania moralnego dla wolno urodzonej młodzieży, dlatego kultura muzyczna tej epoki jest na tyle bogata, że może potrzeby każdego z nas zaspokoić. 

comments Comments (0)    -
Styczeń 5th, 2014 at 11:03 am

FUNKCJE SZTUKI MUZYCZNEJ

Zainicjowana przez greckich filozofów dyskusja na temat społeczno-wychowawczej funkcji sztuki muzycznej rozwija się do dziś. Przekonanie to nasila się przede wszystkim w tych okolicznościach, gdy bądź osobliwe warunki życia narodu, bądź szczególność przeobrażeń społecznych, bądź wreszcie ranga przemian kulturalnych każą odegrać muzyce jakąś rolę niezwykłą. Wtedy do zrozumiałego doceniania wychowania przez sztukę muzyczną w przemianach życia dołącza się nadmierny zapał i rzadko sprawdzalna wiara. Chociaż w tym temacie będzie mowa o dwóch zagadnieniach: nauczaniu muzyki i wychowaniu przez muzykę, to obie te dziedziny łączyć będzie podstawowa więź — rozwijanie w osobowości dzieci i młodzieży zamiłowań i zainteresowań muzycznych.

comments Comments (0)    -
Grudzień 20th, 2013 at 4:20 am

PROPAGANDA NAUCZANIA MUZYKI

Problem wpływu muzyki na przemiany świadomości celów nauczania i wy­chowania zrodził się w Polsce już dawno. Kolebką zaś takich badań był okres epoki Oświecenia, w którym największą rolę spełniała reformatorska działalność Komisji Edukacji Narodowej w zakresie nauczania muzyki. Pojawiła się „aura”, w której w sposób naturalny mogły powstawać zainteresowania tym Jaką funkcję spełnia muzyka i wychowanie muzyczne w życiu dzieci i młodzieży. W tym czasie w całej Europie narastała gwałtownie propaganda nauczania muzyki jako wspólnego dobra kulturalnego i wychowawczego. W niemałej mierze spopularyzowano problema­tykę wychowania muzycznego dzieci i młodzieży, podając zarazem wiele nowych sugestii i wskazań dydaktycznych.

comments Comments (0)    -
Grudzień 17th, 2013 at 3:23 pm

HUMANITARNA POSTAWA

Tę niewątpliwie postępową i humanitarną postawę cechuje żarliwość służby społecznej. Stąd też można, obok istotnych niedociągnięć, dostrzec w tych ten­dencjach zbyt dużo uogólnień, a zbyt mało badań egzemplifikujących sytuację wy­chowania muzycznego przy pomocy ostrożnie stosowanych metod. Niewątpliwą jednak sukcesją owych okresów, upamiętnionych u nas zwłaszcza pracami np. Jana Prosnaka czy Jerzego Waldorffa, a znaczonych wpływami Marii Przychodzińskiej- Kaciczak, Ewy Lipskiej i Zofii Burowskiej, był fakt znacznego awansu problemu wychowania muzycznego, obudzenia niemal ruchu społecznego wokół sprawy i zyskania dla muzyki oddanych jej sprzymierzeńców, entuzjastów, szczególnie wśród grona nauczycieli, dyrygentów i kompozytorów. Jeszcze teraz daje się odczuć „ciążenie” tej tradycji.

comments Comments (0)    -
Grudzień 3rd, 2013 at 7:36 pm

SYTUACJE WARUNKUJĄCE

W przypadku tego tematu interesować nas będą głównie sytuacje warunkujące rolę muzyki w życiu dzisiejszym. A zatem zarysowanie kierunków działania powinno pomóc nam wyznaczyć sytuację muzyki. Zapewne nie będzie tu chodziło o  proste podsumowanie poniższych uwag i propozycji. Być może jednak, iż zdanie sobie sprawy z wielostronności aspektów tego zagadnienia pozwoli uwspółcześnić proces badawczy. I w tym miejscu dochodzimy do zasadniczego pytania: W jakim czasie oddziałujemy muzyką, jakim ładunkiem muzyki obecnie rozporządzamy, kogo pragniemy poddać ewentualnemu działaniu muzyki i wreszcie, jakie spe­cyficzne sytuacje dodatkowe uzupełniają obraz czynników warunkujących rolę muzyki w życiu dzisiejszym?

comments Comments (0)    -
Listopad 14th, 2013 at 6:02 am

ODDZIAŁYWANIE MUZYKĄ

Zatem spróbujmy się zająć pierwszym zespołem spraw — czasem oddzia­ływania muzyką. Nie sposób tutaj „naturalnie” przedstawić całej skomplikowanej formuły tego czasu. Można jedni zwrócić uwagę na to, jak niektóre Jego pro­cesy” działają na przebieg muzykowania. Przecież okres szybkich przemian w końcu XX wieku stwarza szczególną w tym względzie koniunkturę. Z jednej strony istnieje konieczność szybkiego, powtarzającego się oddziaływania na młodzież w kierunku wciągnięcia jej w orbitę ruchu i walki o nowe życie, z drugiej strony można zauważyć opóźnienie w przygotowaniu nowych programów, które by stawiały przed nią wymagania, oczekiwania i nadzieje na miarę nowych zadań, do których trzeba dorastać.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •