//////

Kultura

Październik 26th, 2013 at 8:40 am

MŁODZIEŻ SŁUCHAJĄCA MUZYKI

Młodzież słuchająca muzyki nie zawsze identyfikuje się z przeżyciami bohatera, twórcy czy wykonawcy, przeżywa natomiast w kontakcie z utworami muzycznymi swoje własne stany uczuciowe.Potrzeba tych przeżyć jest ogromna. W obcowaniu z muzyką mogą powstać nawet u tych najmłodszych takie uczucia, które bez tej podniety nie obudziłyby się nigdy. Potwierdziły to badania przeprowadzone w ramach niektórych prac magisterskich.Tnna grupa zagadnień, mająca poważny wpływ na określenie: jakim ładun­kiem muzyki obecnie rozporządzamy? — to przemieszanie i chwiejność kry­teriów estetycznych. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jedno­znaczny.

comments Comments (0)    -
Październik 20th, 2013 at 2:50 pm

O WIELE ŁATWIEJ

O wiele łatwiej można było znaleźć taką odpowiedź jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu, kiedy prawie cala nasza młodzież fascynowała się muzyką rock and rollową, kiedy wiadomo było, że rock and roli, to muzyka młodzieży, o czym wspomina Wacław Panek w „Upowszechnianiu kultury muzycznej”: „…prosty rytm, dobry do tańca, głośne dźwięku., istny szał”.W tym czasie jeszcze do tego starsze pokolenie wyraźnie dezaprobowało tę muzykę, narzekając przede wszystkim na jej hałaśliwość. Jaka była reakcja młodzieży — wiadomo. Jeżeli starsi, a zwłaszcza rodzice, czegoś zakazują, to młodzież — na zasadzie naturalnej w tym wieku przekory — tym bardziej będzie lubić „zakazany” owoc.

 

comments Comments (0)    -
Październik 14th, 2013 at 2:57 am

SYTUACJA MUZYCZNYCH UPODOBAŃ

Dziś sytuacja muzycznych upodobań młodzieży poniekąd się skomplikowała, dlatego też trudno odpowiedzieć na pytanie: jakim ładunkiem muzyki rozpo­rządzamy, by młodzież dzisiaj była zadowolona? Postaram się jednak przedstawić w tym miejscu obecny warsztat dźwiękowy, skoro już mowa o skłonnościach ku nowoczesności w tzw. muzyce młodzieżowej, opierając się głównie na własnych obserwacjach. Otóż przez kilka ostatnich lat śledziłem festiwale i konkursy młodzieżowe amatorskiego ruchu muzycznego i zau­ważyłem, że wśród amatorów zapanowała moda na awangardę z uwzględnieniem elementów przeszłości, wywodzącej się z muzyki artystycznej.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 25th, 2013 at 6:32 pm

ZMIANA ZAINTERESOWAŃ

Dające się zauwa­żyć zmiany zainteresowań muzycznych młodzieży wynikają z nasycenia najpros­tszymi wzorcami melodycznymi i rytmicznymi, które w końcu zostały wyzwolone przez nową falę zainteresowań muzycznych: z jednej strony ukłon mody w kierunku klasyki muzycznej, z drugiej zaś ku muzyce pop o bardziej skomplikowanej struk­turze. Nowym ładunkiem obecnej muzyki młodzieżowej jest na pierwszym miejscu sprawa rytmu, pulsacji rytmicznej, w dalszej kolejności zaś melodyki i harmonii, które zostały wyraźnie wzbogacone wzorcami polskiego folkloru, muzyki dawnej, polskiego pop-music i współczesnego modem-jazzu. Trzecią grupą spraw warunkującą rolę muzyki w życiu dzisiejszym są pro­blemy związane z upowszechnieniem kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 19th, 2013 at 7:10 am

PRÓBA OKREŚLENIA

W tym miejscu dokonamy próby określenia — kogo pragniemy poddać ewen­tualnemu oddziałaniu muzyku Z powyższych rozważań zdaje się wynikać jeden generalny wniosek: zauważamy znaczne zróżnicowania zainteresowań muzycznych oraz stały ich rozwój. Nie można stosować jednego „modelu upowszechnienio­wego”, jak również nie można działalności wśród dzieci i młodzieży traktować jako monolitycznej. A więc powinna ona być bardzo zróżnicowana nawet w przypadku wąskiego kręgu odbiorców Obiegowe utożsamianie pojęcia „muzyka młodzieżo­wa” z prostą, szlagierową piosenką bądź prymitywnymi w swej strukturze schema­tami skomercjalizowanej muzyki rockowej, może wyrządzić wiele szkody.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 16th, 2013 at 8:57 pm

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Zapomi­namy bowiem wtedy o niemałej populacji młodych ludzi, którym tego typu sche­maty dźwiękowe nie wystarczyły do uzyskania satysfakcji muzycznej, rozwijania wyobraźni twórczej, fantazji, myślenia, szukania nowych nieszablonowych rozwią­zań w życiu, a więc kształtowania osobowości wszechstronnej, aktywnej i otwartej. A właśnie na tej młodzieży powinno nam zależeć, bowiem ona najczęściej w swoim kręgu rówieśniczym może być opiniodawcą, dlatego że oryginalność jej sądów nie­rzadko wzbudza szacunek innych słuchaczy, niezdolnych do przeciwstawienia się modzie. Mówiąc o dodatkowych sytuacjach uzupełniających obraz czynników warun­kujących rolę muzyki, nie można pominąć problemów związanych z technizacją życia w czasie nam współczesnym.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 12th, 2013 at 4:27 am

DOSTRZEC BEZ TRUDU

Pisano już o tym niejednokrotnie i dlatego wystarczy tylko zaznaczyć, że technizacja w aspekcie muzycznym ma co najmniej dwojakie znaczenie: po pierwsze, postęp techniczny zmusza do dotrzymywania mu kroku, a to wymaga stałego doskonalenia się także przy pomocy rozwiązywania problemów muzycznych; po drugie, postęp techniczny ma możliwości zwielo­krotnienia form i sposobów komunikacji kulturowej, co determinuje niejako rolę muzyki „słuchanej na żywo” z pozycji jej dotychczasowej wartości. Sprawy te są skomplikowane i bez trudu dostrzec tu można sytuacje wręcz sprzeczne. Z jednej strony na przykład, z przyczyn wyżej wspomnianych, muzyka może być dźwignią taniego awansu, z drugiej zaś dostrzega się nierzadkie zjawisko lekceważenia lite­ratury muzycznej, właśnie jako nie pomagającej w owym awansie.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 6th, 2013 at 1:51 pm

MUZYKA UŻYTKOWA

Awansuje raczej muzyka bezpośrednio użytkowa, najczęściej nie wymagająca nadmiernego myśle­nia i stwarzająca możliwości odprężenia psychicznego. Niepokój natomiast powin­na budzić nie tyle liczba trudnych utworów do słuchania, co raczej umiejętnie kreo­wany kontakt z dziełem muzycznym, który nie ucząc — uczy poprawnego myśle­nia. Paradoks ten polega głównie na tym, że wewnętrzna logika konstrukcji muzyki poprzedzona ćwiczeniami uwrażliwiającymi na poczucie wysokości, czasu trwania, barwy, tempa, dynamiki, artykulacji dźwięków, rozpoznawania i określania powtó­rzeń, podobieństw i kontrastów w melodii i rytmie, barwy podstawowych głosów ludzkich i instrumentów, niejako samoistnie porządkuje myślenie odbiorcy, stwa­rzając przy tym atmosferę relaksu.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 3rd, 2013 at 4:31 pm

JAKĄ MUZYKĄ DYSPONUJEMY?

W rozdziale poprzednim dokonano próby przybliżenia splotu współczesnych warunków, które muszą inaczej określać rolę muzyki, niż to czyniono dawniej, dlatego należałoby się obecnie zastanowić, jakiej muzyki słucha nasza młodzież. Jest to przecież ważny czynnik w ogólnym obrazie sytuacji, który dla dzieci i mło­dzieży jest u nas bogaty i różnorodny, inna sprawa — czy dostatecznie precyzyjny. Zwrócenie uwagi na młode pokolenie i na proces wprowadzania go w kra­inę dźwięków to budowanie ciągłości tradycji kulturowej, zabezpieczanie te­go, co do tej pory w muzyce osiągnięto i, co ważne, to także dbałość o rozwój muzyki współczesnej.

comments Comments (0)    -
Sierpień 30th, 2013 at 10:08 am

DLA KOGO PISANA MUZYKA?

Dawniej każdy utwór komponowano w określonej tonacji, a dziś dźwięki w muzyce jakby zostały „wypuszczone na swobodę”. W utworach współczesnej muzyki można więc zauważyć więcej różnic niż podobieństw, toteż mówimy o niej jako o muzyce XX wieku. Wielu autorów publikacji podaje, że dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie XX wieku wydano niezliczoną ilość utworów muzycznych. Obraz ten uzupełniają również pieśni w różnych czasopismach dla tej grupy populacji. Na wspomniany wyżej dorobek składa się też praca wielu wydawnictw. Jest to ogromny wysiłek, świadczący zarówno o prężności twórców (kompozytorów), jak i wydawców.Trudno tutaj zajmować się analizą dorobku utworów muzycznych dla dzieci i młodzieży.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •