//////

Kultura

Sierpień 21st, 2013 at 12:27 pm

PILNA SPRAWA

Sprawa to bardzo pilna i warta osobnego, obszernego studium, gdyż obok dostrzeżonych pozytywów mnożą się tutaj oznaki budzące zaniepokojenie, które mają swe źródło w ograniczeniach tematycznych, jak i w koncepcjach audio­wizualnego przekazu. Jednak istnieje edytorska koncepcja utworów dla dzieci i młodzieży i można ją komentować z różnych punktów widzenia, przede wszystkim biorąc pod uwagę kryterium dojrzewania psychicznego dziecka, jak również uwzględniając postawę tematyczną, nieodłączną od aspektów wychowawczych i dydaktycznych. Jako wyraz tych intencji powstały serie wydawnicze, np. pieśni dla dzieci Witolda Lutosławskiego, z których najbardziej znane to: Spóźniony słowik, Pan Trala- liński czy Ptasie plotki do słów Juliana Tuwima oraz o wysokim standardzie nagra­nia kasetowe i kompaktowe polskiej muzyki dla dzieci.

comments Comments (0)    -
Sierpień 12th, 2013 at 10:54 am

WSPÓŁCZEŚNI KOMPOZYTORZY POLSCY

Z tej grupy współczesnych kompozytorów polskich wymienić należy jeszcze wielu, np.: Krzysztofa Pende­reckiego, którego utwór Tren pamięci ofiar Hiroszimy uzyskał nagrodę na kon­kursie w Paryżu i stał się pierwszym stopniem do jego światowej sławy; Tadeusza Bairda, który skomponował wiele pieśni do wierszy: Jarosława Iwaszkiewicza Głosy z oddali, Williama Szekspira — Sonety miłosne; Augustyna Blocha, który z upodobaniem komponuje dla dzieci żartobliwe piosenki oraz utwory urozmaicone perkusją i jazzowym stylem brzmienia — Swinging music  Wojciecha Kilara, który odzwierciedlił w muzyce swą miłość do gór — Krzesany.

comments Comments (0)    -
Sierpień 7th, 2013 at 5:45 pm

UTALENTOWANI KOMPOZYTORZY

Warto wymienić i następnych kompozytorów, nie mniej utalentowanych, jak: Henryka Mikołaja Góreckiego, Eugeniusza Knapika, Tadeusza Kocyby, Zenona Kowalowskiego, Józefa Świdra, Aleksandra Lasonia, Andrzeja Dziadka, Wiesława Cienciałę i in­nych. O wszystkich pisać niepodobna, a szkoda, bowiem to właśnie dzięki współ­czesnym kompozytorom mamy okazję w tak różnych okolicznościach z muzyką obcować. Oni komponują muzykę dla chórów, do filmów, seriali telewizyjnych, przedstawień teatralnych i słuchowisk radiowych. Stale powstaje mnóstwo muzyki, takiej naprawdę nowej i niezwykłej, i takiej, która brzmi dość ciekawie, bo taki jest, w rozwoju sztuki, naturalny porządek rzeczy.

comments Comments (0)    -
Lipiec 26th, 2013 at 3:34 am

W DZISIEJSZEJ EDUKACJI

Jeślibyśmy na razie zupełnie dorywczo przymierzyli ten okazały stan po­siadania, jaki rysują powyższe uwagi, do potrzeb muzyki dla dzieci i młodzieży, to dostrzeżemy chyba nienadążanie za niektórymi oczekiwaniami życia. Jednym z przykładów niech będzie podręcznik do muzyki dla dzieci i młodzieży, w którym możemy zauważyć nużącą jednostajność ujęć, a przecież w świat dziecka wkro­czyła technika epoki telewizji satelitarnej i komputerów osobistych, połączonych w sieć internetową. Niestety, dzisiaj w zakresie edukacji szkolnej świat dziecka jest ciągle tradycyjny, ograniczony i bogaci się bardzo powoli.

comments Comments (0)    -
Lipiec 23rd, 2013 at 6:26 pm

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

Rozprawa ta daje wyraz przekonaniu, że między muzyką a bieżącym życiem powinien istnieć stan adekwatności. Tylko wtedy można oczekiwać większej skuteczności procesów w przekazywaniu skomplikowanych, subtelnych, mistrzow­skich arcydzieł muzycznych, proponowanych młodej publiczności. O ile mamy zasłużonych kompozytorów i pedagogów, o tyle jesteśmy prawie pozbawieni krytyki literatury muzycznej dla dzieci i młodzieży oraz należycie zorganizowanych badań. Jest to niebezpieczeństwo, które, jeśli będzie trwało zbyt długo, może się zemścić na poznawaniu nowej muzyki współczesnej. Nauczycielu pamiętaj!Rola muzyki zmienia się. Stąd też traktowanie jej w sposób tradycyjny jest niesłuszne.

comments Comments (0)    -
Lipiec 4th, 2013 at 6:19 am

ROLA MUZYKI W ŚRODOWISKU

Rola muzyki w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym powinna być określona w stosunku do danych grup społecznych, do dzieci i młodzieży w zależności od stopnia ich zaawansowania w możliwościach odbioru muzyki. Percepcja sztuki muzycznej przenosi odbiorcę w świat wyobraźni, fantazji i korzystnych stanów emocjonalnych. A jest to konieczne dla utrzymania równowagi psychicznej dzieci i młodzieży.Wiele miejsca poświęcają naukowcy i nauczyciele doskonaleniu koncepcji i praktyki powszechnego wychowania muzycznego. Z perspektywy dnia dzisiej­szego nadal z troską patrzymy na niedostatki tego wychowania, chociaż poczyniono w tym zakresie wiele rzeczy ważnych i słusznych. Przeprowadzono wiele badań nad muzykalnością i wpływem muzyki na rozwój dzieci i młodzieży.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 20th, 2013 at 10:16 am

WIELE PUBLIKACJI MUZYCZNYCH

Wydano wiele publikacji muzycznych, podręczników do wychowania muzycznego. Powołano w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersyteckich kierunki kształcenia nauczycieli zarówno pod względem muzycznym, jak i pedagogicznym. Rozwinięto także system dokształcania i doskonalenia już pracujących nauczycieli. Natomiast zapomniano o poważnym potraktowaniu tego przedmiotu w strukturze pow­szechnej edukacji młodzieży. W praktyce pedagogicznej zauważa się wokół muzyki współczesnej wiele trudności natury estetycznej i dydaktycznej. Zbyt krótki okres czasu nie stworzył jeszcze trwałych kryteriów oceny zwłaszcza takich zjawisk, jak: zanik formy, aleatoryzm, nowe źródła dźwięku, nowa muzyka wokalna i związek słowa z muzyką, muzyka przestrzenna, graficzna itp.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 12th, 2013 at 5:36 am

PROBLEM NATURY DYDAKTYCZNEJ

Zaś problemy natury dy­daktycznej rodzą się w związku z trudnościami docierania do dzieci i młodzieży niektórych rodzajów muzyki współczesnej. Jest ona rewolucyjnie nowa w przeja­wach braku tonalności, formy, w muzycznych środkach wyrazowych, w technikach kompozytorskich, a zwłaszcza w wyrazie emocjonalnym. Niestety, ale nie jest to jedyna przyczyna, która hamuje rozpowszechnianie muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży. Innym, szeroko znanym problemem jest fakt, iż muzyka, i to nie tylko współczesna, zawsze była i jest sztuką elitarną.Są wśród dzieci i młodzieży osoby bardziej lub mniej wrażliwe na muzykę. Dla jednych kontakt z nią urasta do najbardziej wysublimowanych form ich samo­realizacji, zaś dla innych jest kontaktem przypadkowym, stanowiącym prawie niezauważalne tło życia.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 9th, 2013 at 12:01 pm

MUZYCZNI PROFESJONALIŚCI

Do pierwszych z wymienionej grupy należą przede wszyst­kim muzyczni profesjonaliści, a także i ci, których określamy mianem miłośników muzyki. To oni właśnie w niekłamany sposób pragną tego kontaktu i aktywnie udzielają się w zespołach muzycznych, uczestniczą w odbiorze koncertów z po­czuciem potrzeby obcowania z muzyką. W ostatnim czasie można zauważyć, iż mimo różnorodnych przeobrażeń, którym uległo wychowanie muzyczne w szkole, poziom kultury muzycznej dzieci i młodzieży nie jest zadowalający. Niewielu znich „udziela się” w śpiewie czy grze na instrumentach, chodzi na koncerty czy opery, i to dlatego, że świat muzyki jest dla nich trudny i obcy.

comments Comments (0)    -
Maj 29th, 2013 at 2:11 pm

POZIOM ZAINTERESOWANIA

Obrazu ilustrującego poziom zainteresowania muzyką nie zmieniają też tłumy młodych ludzi, rozbawio­nych na dyskotekach, ani też z pasją rejestrowane i oglądane na video muzyczne teledyski. Te dwa ostatnie zjawiska trudno bowiem odbierać i oceniać w kate­goriach zjawisk muzycznych i muzycznej kultury młodzieży. Są to jednak zapewne charakterystyczne dla naszych czasów formy młodzieżowej ekspansji, a także ekspansywności kultury masowej, nie zaś autentycznych zainteresowań i kompe­tencji muzycznych. Muzyka młodzieżowa jest zatem typowym wytworem współczesnej kul­tury masowej, w której na plan pierwszy wysuwa się rozrywka, bardzo często niewybredna, bezproblemowa, o motywacjach i celach komercyjnych, określa­na mianem „show-biznesu”.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •