//////

Kultura

Maj 22nd, 2013 at 9:50 pm

MUZYKA ROZRYWKOWA W PRZESZŁOŚCI

W przeszłości muzyka rozrywkowa łączyła się przede wszystkim z tańcem i w równym stopniu służyła starszemu pokoleniu, jak i młodzieży. Obecnie, głównym jej adresatem i konsumentem typu „pop”, „rock” i im podobnych odmian jest pokolenie nastolatków, a nawet sześcio- czy dziesię­ciolatków, chociaż większość tekstów lansowanych i modnych przebojów kiero­wana jest do starszej grupy wiekowej. Nie bez znaczenia okazał się rozwój prze­mysłu instrumentów elektronicznych, keyboardów, syntetyzatorów z gotowym pod­kładem akompaniamentu, tzn. instrumentów nie wymagających do opanowania gry na nich tak wielkiego wysiłku i czasu, jak na instrumentach tradycyjnych.

comments Comments (0)    -
Maj 2nd, 2013 at 6:27 pm

APARATURA NAGŁAŚNIAJĄCA

Aparatura nagłaśniająca umożliwia spotęgowanie efektów gry instrumentalnej oraz wzmocnienie najbardziej słabych i niewypracowanych głosów ludzkich. Warto tutaj zwrócić uwagę na scenerię koncertu zespołów „ mocnego uderzenia „, które skupia- jąwłaściwie dwa żywioły: 1) estradę (grupy beatowe, rockowei im podobne ubra­ne w jaskrawe stroje, często u chłopców eksponujące półnagość, u dziewczyn zaś ekscentryczne fryzury, demoniczne makijaże, agresywny ruch sceniczny łub taneczny i to wszystko przesycone maksymalną dynamiką gigantofonów i ogar- niąte feerią różnokolorowych, migających świateł); 2) widownię (ciasno stłoczone nastolatki dające upust wywołanym przez wykonawców emocjom poprzez podniecone skandowanie fragmentów przebojów, ekstatyczne trzymanie rąk w górze, rytmiczne ruchy taneczne i przeciągłe okrzyki aprobaty).

comments Comments (0)    -
Kwiecień 19th, 2013 at 10:19 am

POMOC ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Pomocne temu rodzajowi muzyki są przede wszystkim środki masowego przekazu, które stały’ się głównymi środkami reklamy produktów show-biznesu, skupiając rzesze kibiców sezonowych, a zaniedbując przy tym bardziej wzniosły cel upowszechniania trwa­łych wartości kultury. Stąd też Wacław Panek tak ocenia funkcję informacyjną mass mediów: „Ta ewidentna dysproporcja wypływa najprawdopodobniej Z zakładanego apriorycznie przez dysponentów mass mediów powszechnego spo­łecznego zainteresowania muzykąpop przy jednoczesnym bardzo nikłym zainte­resowaniu innymi dziedzinami kultury muzycznej. Taki stan rzeczy jeszcze bar­dziej wzmaga popularność muzyki rozrywkowejnie starając się niwelować dysproporcji zainteresowań społecznych między muzyką artystyczną a pop musie i tylko dysproporcję tę stale pogłębia przynosząc dzisiaj, jak i w przyszłości nie­trudne do przewidzenia skutki w zakresie społecznych postaw w procesie odbio­ru dóbr kulturalnych”.

comments Comments (0)    -
Kwiecień 1st, 2013 at 11:47 pm

RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMATYKI

Z rozważań, które usiłowałem przedstawić w tym rozdziale, wynika, że problem przeprowadzenia badań nad muzyką i młodzieżą w czasach współczesnych nie może być załatwiony ani na zawsze, ani nawet na czas dłuższy. Jest to zadanie permanentne, równoległe do ciągle na nowo zmiennych form życia. Stąd więc spra­wą istotną jest zastanowienie się nad tym, jakie zagadnienia można zarejestrować jako szczególnie ważne. Ich wyliczenie, podane zresztą tylko przykładowo, podlega oczywiście jak najbardziej prawom czasu i może być aktualne tylko w stosunku do chwili bieżącej.Zakresy problematyki wykazują dużą różnorodność. Chodzi tu bowiem zarówno o tematykę historyczną, jak i współczesną. W tej współczesnej zaś nie tylko o sprawy ściśle merytoryczne, ale i o metodologiczne.

comments Comments (0)    -
Marzec 19th, 2013 at 7:06 am

NIE TYLKO OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA

Szkoła — to nie tylko obowiązkowe zajęcia lekcyjne, to także miejsce do rozwinięcia zajęć pozalekcyjnych, realizowanych na zasadzie dobrowolności. Tu najczęściej ujawniają się chęci uczniów do stworzenia zespołu rockowego, do wyrażenia ambicji solistycznych, do komponowania i układania tekstów. Tu w końcu następuje bezpośrednia konfrontacja gustów młodzieży z facho­wością nauczyciela.W całej historii muzyki jednym z najstarszych, ale i najtrwalszych wątków estetyki była teoria etosu muzycznego, wiążąca przeżycia muzyczne ze sferą wartości moralnych, chociaż wielokrotnie też powracała w niej teza, że sztuka może opierać się tylko na bezinteresownym stosunku do dzieła z wykluczeniem jakie­gokolwiek życiowego praktycyzmu. Przedstawicielem takiej estetyki był Eduard Hanslik twierdząc, iż „muzyka nie jest zdolna do przekazywania uczuć”. 

comments Comments (0)    -
Luty 28th, 2013 at 7:03 am

SZTUKA DLA SZTUKI

Z po­dobnymi poglądami można się również spotkać u Igora Strawińskiego, czego do­wodem było powstanie hasła „sztuka dla sztuki”. Moim zdaniem sztuka muzyczna jest za bogata, by dala się tak zwyczajnie zredukować do jakiejś jednej, schema­tycznej myśli przewodniej po to tylko, by czyjemuś rozumowaniu stało się zadość. Przykładem niech będą poglądy B. Pocieja na temat piękna muzycznego. Wydaje się, iż autor jest bliski sedna problemu, bowiem przyjmuje on pojęcie piękna w całej jego historycznej tradycji, w całym jego bogactwie, jak również w całej rozległości i wielowarstwowości. A zatem możemy żyć w przekonaniu, że muzyka, choć nie zawsze w wielkim stopniu, dostarcza jednak dzieciom i młodzieży określonych doz­nań i przeżyć w ciągle zmieniającym się świecie.

comments Comments (0)    -
Luty 21st, 2013 at 2:07 pm

PRZEZNACZENIE MUZYKI

W ten więc sposób chciałem w paru skrótach zasygnalizować problem: jaką mamy muzykę i dla jakiej młodzieży ją przeznaczamy. Sugestia, która wypływa z poszczególnych podrozdziałów, wymaga szczegółowych badań, może dopro­wadzić do hipotezy, że bogaty stan posiadania muzyki dla dzieci i młodzieży me zaspokaja jej w pełni. Jest oczywiste, że literatura muzyczna dla dzieci i młodzieży winna służyć rozwojowi postaw estetycznych, ogólnokulturowych, moralnych i społecznych; dostarczać okazji do zwiększenia ludzkiej wrażliwości i poszukiwa­nia indywidualnych sensów życia. Kończąc temat: „Muzyka dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie”, można sformułować wnioski z niego płynące.

comments Comments (0)    -
Luty 15th, 2013 at 7:21 pm

WIELE DO ZAOFEROWANIA

Pomocnymi w pracy nad nauką słuchania muzyki w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, jak i ogólnoszkolnej są różne formy wychowania muzycznego. Każda z nich daje nieocenione korzyści, które rozpowszechniane od najmłodszych lat dojrzewają i owocują w całym życiu człowieka. Muzyka ma wiele do zaoferowania dzieciom i współczesnej młodzieży, pragnącej wejść z nią w bliski kontakt. Potrzeba nie rodzi się jednak sama, ale powstaje pod wpływem troskliwego i przygotowanego w założeniach wychowania.I  tu wielką rolę przypisuje się nauczycielowi, bo dzięki niemu i stosowanym przez niego różnorodnym formom i metodom rośnie w młodym odbiorcy niepohamowana chęć częstych kontaktów z muzyką, które w rezultacie kształtują zdolności do emocjonalnego reagowania na nią.

comments Comments (0)    -
Styczeń 29th, 2013 at 3:14 am

ZASYGNALIZOWANIE SZEROKIEGO PROBLEMU

Artykuł jest próbą zasygnalizowania szerokiego problemu, jakim jest potrzeba dotarcia do wartości tkwiących w muzyce dla dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie. Tematyka poszczególnych podrozdziałów włącza się do nurtu prac magis­terskich, realizowanych w Instytucie Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląs­kiego, Filii w Cieszynie. Trudno jednak wyciągnąć z nich jakiekolwiek uogólnienia. Rysują zaledwie podstawy wyjściowe tego kierunku badań, które autor usiłował zarysować w wyżej przedstawionym tekście. Przy obecnym stanie wiedzy każdy, kto próbuje zastanawiać się nad tym, czy muzyka może liczyć na swoją publicz­ność, przekonuje się, że wymaga czegoś w rodzaju „elity”, że nie jest w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców, nie będąc dostatecznie zrozumiana. W isto­cie tak jest, ale czy rzeczywiście tak być musi…?

comments Comments (0)    -
Styczeń 19th, 2013 at 4:14 am

DZIEDZINA SZTUKI

Muzyka jest tą dziedziną sztuki, z którą stykamy się bodaj najwcześniej, bo już w przysłowiowej kołysce i odtąd towarzyszy nam ona niezmiennie w różnych sytuacjach życiowych. Współcześnie, dzięki znacznemu udoskonaleniu sposobów technicznego utrwalania i odtwarzania dźwięku, możliwości i formy naszego kon­taktu z muzyką wyraźnie wzbogaciły się.Jesteśmy wręcz otoczeni muzyką, która płynie w kinie, w barze, w samolocie, z odbiornika TV, z głośnika radia samocho­dowego. Słyszymy ją, ale czy słuchamy? Raczej rzadko i nie wszyscy. Proces słuchania muzyki jest bowiem znacznie bardziej złożony niż to się na pierwszy rzut oka wydaje, a ponadto realizować może różne cele.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •