//////

Kultura

Styczeń 9th, 2013 at 3:33 pm

KONTAKT Z MUZYKĄ

Dla wielu kon­takty z muzyką są jedynie miłym sposobem spędzania czasu, źródłem przyjem­ności. Tymczasem mogą być one również ogromną i niepowtarzalną szansą roz­woju pełnej, integralnej osobowości. Stąd ich miejsce w edukacji szkolnej. Stymu­lując różne sfery aktywności, muzyka budzi różnorakie przeżycia, przez pryzmat których dziecko zdobywa poszerzoną wiedzę o świecie, kulturze i sobie samym.W miarę rozwoju dziecka, jego pierwsze spontaniczne reakcje ruchowe i gło­sowe na muzykę, np. różne ruchy kończyn, gaworzenie przekształcają się w czyn­ności ludyczne (np. przytupywanie, klaskanie, nucenie, pląsanie), a następnie pod wpływem edukacji w działania „zintelektualizowane”, w pełni świadome i celowe.

comments Comments (0)    -
Grudzień 20th, 2012 at 7:47 am

MUZYKA A PRZEŻYCIA

Dziecko dowiaduje się m. in. czym jest muzyka, uczy się jej rozumienia, wy­kształca w sobie ulubione formy kontaktów z muzyką, nabywa określonych przyzwyczajeń muzycznych. Zyskuje również świadomość, że muzyka — mówiąc najkrócej — ma ścisły związek z uczuciami, ponieważ: właściwą treścią utworu muzycznego — jako wytworu człowieka — są głównie doznania, emocje i uczucia wrażliwego artysty-kompozytora;słuchanie utworów może wywoływać wzruszenia, budzić nastroje, poma­gać odreagować stres, poprawiać humor.Każdy zatem utwór muzyczny jest otwartym, polisemicznym komunikatem wymagającym zabiegów hermeneutycznych.

comments Comments (0)    -
Grudzień 7th, 2012 at 2:44 pm

TYP REAKCJI SŁUCHACZA

Tekstem „zapraszającym” zarówno do odkodowania, „odczytania” jakości emocjonalnych tkwiących immanentnie w utworze, osadzonych — według R. Ingardena — w jego materiale dźwiękowym i   odbijających się na jego zabarwieniu , jak również do przeżywania, będącego swoistą odpowiedzią, „oddźwiękliwością” uczuciową odbiorcy na emocje artysty czy wykonawcy. Dobrze wyrażają to słowa RM. Hamela: „na muzykę człowiek odpowiada rezonansem, podobnie jak struna”.Typ reakcji na słyszany utwór zależy niewątpliwie od wielu czynników, z których podstawowymi są: a) bodźce muzyczne oraz b) emocjonalne i umysłowe dyspozycje słuchacza, jego stan wewnętrzny.

comments Comments (0)    -
Grudzień 5th, 2012 at 10:02 pm

SAM UTWÓR MUZYCZNY

Wiadomo bowiem, że ten sam utwór muzyczny może czasem (w pewnym wykonaniu i w pewnych okolicznościach) wywoływać u tego samego odbiorcy różne uczucia, a innym razem pozostawić go obojętnym.  Dodajmy, że nie tylko kompleksy dźwięków, ale i pojedyncze dźwięki posiadają zdolność wywoływania określonych przeżyć u wrażliwego słuchacza. Istotne są także warunki zewnętrzne w jakich przebiega kontakt z utworem. Odbie­rając muzykę, umiejscowieni jesteśmy w określonej sytuacji, „ramie komuni­kacyjnej”, która umożliwia dialog z utworem, dialog z sobą i dialog ze współodbiorcami, o czym za chwilę.

comments Comments (0)    -
Listopad 22nd, 2012 at 8:31 pm

ZDANIEM NIEKTÓRYCH

Twierdzi się słusznie, że każdy normalnie rozwijający się człowiek, niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych, otwarty jest na przeżycia muzyczne. Niektórzy tworzą muzykę, inni odtwarzają śpiewając lub grając, a inni jeszcze — i chyba oni przeważają — nie uprawiając aktywnie muzyki, potrafią być jej wrażliwymi odbiorcami, przeżywać i oceniać jej piękno.Zdolność emocjonalnego przeżywania ‚muzyki nazywamy zwykle muzykalnością; zakłada ona zdolność emocjo­nalnego poddawania się urokowi muzyki — u starożytnych Greków — „sztuki Muz”.Umiejętność tę należy kształtować jak najwcześniej, by umożliwić jednostce prawidłowe kontakty ze światem dźwięków.

comments Comments (0)    -
Listopad 22nd, 2012 at 4:56 am

EKSPRESJA PRZEŻYĆ MUZYCZNYCH

Zdaniem B. Dziemidoka: „niekiedy cieszymy się dziełem, uciekając od niego myślą”.Czasem skojarzenia „uprawomocnione” są tytułem utworu, częściej jednak wiążą się z wyobraźnią słuchacza, jego pragnieniami i na­strojami.Można zatem za M. Kaciczak powiedzieć, że odczuwanie muzyki, reakcja na nią „jest osobistą przygodą każdego człowieka”. U dzieci dostrzegamy nie tylko gotowość do przeżyć emocjonalnych zwią­zanych z muzyką, ale i wyraźną potrzebę dzielenia się z innymi. Według H. Reada komunikowanie innym własnych myśli, uczuć i doznań jest jedną z najbardziej ludzkich potrzeb, trwale towarzyszących istnieniu człowieka.Osobiste przeżycia, w tym także muzyczne, mogą być transmitowane przy pomocy różnych kodów, np. za pośrednictwem ruchu, kształtu, kreski, barwy lub słowa.

comments Comments (0)    -
Listopad 15th, 2012 at 6:23 am

TRUDNIEJSZE DLA MAŁEGO DZIECKA

Ten ostatni sposób powszechnie uznawany jest za jeden z trudniejszych dla małego dziecka. Sto­sunkowo późno opanowuje ono bowiem Język uczuć”, czyli słownictwo abstrak­cyjne określające różne emocje, uczucia i wrażenia. Co więcej, wielu badaczy wątpi, czy język w ogóle jest w stanie oddać w sposób wierny wszystkie przeżycia i doświadczenia człowieka. Wiele z tych doznań pojawia się bowiem zbyt rzadko, ulotnie, nie zawsze dając się zwerbalizować, stąd niektóre z nich nie posiadają nawet nazwy. Ponadto w procesie werbalizacji przeżycia emocjonalne narażone są na przeinaczanie i zniekształcanie. U L.B. Meyera czytamy: „Stany emocjonalne są bowiem zbyt zróżnicowane i ulotne, aby można było je oddać za pomocą kilku szorstkich, obiegowych słów, którymi je oznaczamy”.

comments Comments (0)    -
Listopad 5th, 2012 at 3:39 am

PSYCHICZNA CZYNNOŚĆ

Nie należy także pomijać milczeniem faktu, że dziecko czasem zamiast „przeżywać” słuchany utwór, myśli np. o wydarzeniach minionego dnia, o obej­rzanym filmie itp. Pytane wówczas o przeżycia muzyczne, czuje się zakłopotane, nie wie co powiedzieć.Mimo zasygnalizowanych trudności należy jednak dołożyć wszelkich starań, by pomóc dziecku nie tylko w znalezieniu dogodnego sposobu ujawniania przeżyć, ale także nauczyć je „przekładać” osobiste doznania, w tym związane z muzyką, na słowo. Proces ten powszechnie określa się mianem ekspresji, terminem niemal uniwersalnym, używanym w różnych naukach i w różnych znaczeniach.Nie wdając się w subtelności definicyjne, rozumiemy tu ekspresję jako psy­chiczną czynność wyrażania siebie, swoich przeżyć nie tylko motoryką ciała, róż­nymi wytworami, ale także w sposób werbalny, zrozumiały dla innych użytkow­ników języka.

comments Comments (0)    -
Październik 30th, 2012 at 2:41 pm

WIELE WZGLĘDÓW

Werbalizując własne przeżycia i doznania dziecko manifestuje swoją podmio­towość, własne JA. Ujawnia, co dzieje się wjego psychice, gdy jest zafascynowane w jakimś stopniu dziełem sztuki, w tym przypadku pięknem muzyki. Ponadto lepiej zaczyna rozumieć rolę uczuć w życiu własnym i innych. Komunikując otoczeniu swoje myśli, uczucia i pragnienia, dziecko ośmiela się, otwiera na kontakty społeczne. Nie bez powodu L. Tołstoj mówił, że muzyka ma właściwości zbliżania ludzi. Informując się nawzajem o doznawanych emocjach i uczuciach, dzieci umacniają więź między sobą, osiągając — mówiąc obrazowo „wspólnotę przeżyć i twórczy dialog myśli”. Tak więc z tych i innych jeszcze względów — tu nie omawianych — należy dążyć do wykształcenia u dzieci umiejętności komunikatywnego wyrażania włas­nych doznań, uczuć i pragnień.

comments Comments (0)    -
Październik 17th, 2012 at 2:33 am

MUZYKA W KSZTAŁCENIU SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ CZŁOWIEKA

Wydaje się, że każda lekcja muzyki i z muzyką może być tutaj bardzo przydatna. Bowiem muzyka jest tym instrumentem eduka­cyjnym, który — skierowany ku wnętrzu — rozwija siły duchowe dziecka oraz wyzwala jego aktywność intelektualną i werbalną.Od dawna muzykę wiąże się z językiem; już treść greckiej mousike oznaczała w równym stopniu mowę i śpiew W procesie percypowania muzyki można kształcić zarówno wrażliwość na jej piękno, jak i umiejętność poprawnej werba­lizacji doznań i przeżyć, co nie ma jednak nic wspólnego z tzw. „zagadaniem mu­zyki”. Mówiąc ściślej, za sprawą zintegrowanych ćwiczeń muzyczno-lingwistycz- nych dzieci mogą nie tylko „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań, ale również wzbogacić zasób posiadanego słownictwa, związków frazeologicznych, poprawić wymowę, posiąść umiejętność trafnego, zwięzłego wypowiadania się, adekwatnego do sytuacji, czyli tzw. swadę.

 

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •