//////

Kultura

Październik 7th, 2012 at 8:21 pm

PRZEDMIOT „MUZYKA”

Toteż przedmiotowi „muzyka” należy wyznaczyć większą niż dotąd rolę w kształceniu językowym uczniów.Tymczasem przygotowanie przeciętnego ucznia do przezywania, rozumienia i wartościowania utworów muzycznych oraz komunikowania innym związanych z tym myśli, doznań i odczuć jest dalece niezadowalające, co znalazło potwierdzenie także w przeprowadzonych badaniach własnych. Dotyczyły one zaledwie wąskiego wycinka zagadnień związanych z werbalizacją doznań muzycznych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badani uczniowie z kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie w liczbie 36 osób słuchali w dwóch sesjach wybranych utworów instrumentalnych Saint-Saśnsa (fragm. „Karnawału zwierząt”, Fantazja Es-dur, Symfonia Nr 3) i dzielili się w formie ustnej lub pisemnej (dzieciom pozostawiono całkowitą swobodę wyboru formy) swoimi przeżyciami, odczuciami i    skojarzeniami.

 

comments Comments (0)    -
Wrzesień 19th, 2012 at 12:22 am

WARTOŚCIUJĄC DZIEŁO MUZYCZNE

Analiza uzyskanych wytworów werbalnych wykazuje, iż słuchając danego utworu największą uwagę dzieci zwracają na jego melodię, dynamikę i barwę brzmieniową, które decydują o przyjęciu określonej postawy wobec utworu, o wy­powiadanych ocenach estetycznych. Dostrzec można tutaj zgodność formułowa­nych wypowiedzi oceniających z aktualnym nastrojem, samopoczuciem dziecka, biorącego „dzieło w swoje i swoiste posiadanie” (określenie T. Marciniaka).Wartościując dzieło muzyczne, podobnie jak i inne wytwory sztuki, dzieci ujmują najczęściej swoje oceny w kategoriach: podoba mi się — nie podoba, bez podania konkretnego uzasadnienia. Zachęcane do objaśnienia swojego stanowiska formułują często jednozdaniową ocenę estetyczną utworu, wyliczając jego cechy charakterystyczne.

comments Comments (0)    -
Sierpień 29th, 2012 at 10:34 am

OKREŚLENIA I SKOJARZENIA

Stosowane tutaj orzeczniki to przeważnie określenia przymiot­nikowe, występujące w mowie potocznej, np. [utwór jest:] ładny, szybki, melo­dyjny, skoczny, rytmiczny, wesoły, przyjemny, smutny, spokojny, uroczysty itp. Rzadziej przywołują skojarzenia, np. [utwór] przypomina mi walką; kojarzy mi się z lataniem; wyobrażam sobie, że jestem na weselu i tańczą walczyka; jakby śpiew ptaków; jakby śpiewał skowronek; szczęśliwy człowiek gra na fortepianie o lesie; to gra świerszcz na skrzypcach.Dzieci w tym wieku nie mają bowiem jeszcze rozwiniętych dyskursywnych umiejętności w argumentowaniu i uzasadnianiu — otwiera się tu więc pole dla działalności nauczycieli.

 

comments Comments (0)    -
Sierpień 22nd, 2012 at 1:21 am

MUZYKA URUCHAMIA MYŚLENIE TWÓRCZE

Analiza zgromadzonego materiału badawczego potwierdza także dostrzeżony już przez innych autorów fakt, że w tym okresie rozwojowym przeżycia dziecka związane z muzyką nie są doznaniami czysto muzycznymi, ponieważ na takie zdobyć się ono jeszcze nie może. Oprócz sfery uczuciowej muzyka uruchamia głównie wyobraźnię dziecka, przywodząc mu na myśl różne skojarzenia, obrazy. Zatem słucha ono muzyki „obrazami i opowiadaniami”. Stosując dalej przenośnię, można powiedzieć, że słucha jej zarówno sercem, jak i głową. Muzyka uruchamia bowiem myślenie twórcze dziecka, inspiruje wiele jego „pomysłów literackich na miarę wieku, doświadczeń, przeczytanych lektur, obejrzanych filmów. Jak wiemy z psychologii rozwojowej, dziecko ma w tym wieku bujną wyobraźnię, fantazję chętnie przenosi się w świat własnej imaginacji.

comments Comments (0)    -
Sierpień 19th, 2012 at 1:40 am

WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT MUZYKI

Wypowiadanie się na temat muzyki i poznanych utworów ujawnia także stopień opanowania pojęć muzycznych. W tekstach badanych uczniów można dostrzec wiele terminów muzycznych, nazw instytucji, instrumentów, zawodów, np. opera, orkiestra, walc, organy, ton, melodia, rytm (w rytmie), chór, wiolonczela, trąbka, artysta, pieśń, Chopin, grajek, pianista, filharmonia, koncert. Uzupełniając dokonaną analizę odbioru muzyki należy dodać, iż dziecko może „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań i przeżyć tylko w klimacie wol­ności, akceptacji i wzajemnego porozumienia. Toteż nauczyciel powinien usza­nować jego spontaniczność, szczerość, zaakceptować subiektywizm ocen estetycz­nych oraz wybór właściwych mu sposobów ekspresji.

comments Comments (0)    -
Sierpień 2nd, 2012 at 6:30 pm

DOCENIAJĄC WALORY

Z uwagi na charakter publikacji, wypada w tym miejscu — tytułem przykładu      zaproponować kilka ćwiczeń muzyczno-lingwistycznych łączących słuchanie muzyki i towarzyszących mu przeżyć z działaniami językowymi. Oto niektóre z nich:formułowanie, wygłaszanie sądów opiniujących o wysłuchanym utworze;opisywanie wrażeń i przeżyć związanych ze słuchanym utworem;  nadawanie tytułów nieznanym fragmentom muzycznym lub utworom; fantazjowanie związane z doborem tytułu lub tytułem odautorskim;  wymyślanie opowiadań do muzyki;  dobieranie muzyki do opowiadań i wierszy;  dyskutowanie na tematy muzyczne (o instrumentach, ich budowie, twór­cach, sposobach wykonania utworu itp.).Doceniając walory powyższych i innych zintegrowanych ćwiczeń muzyczno- -lingwistycznych, należy optować za częstym ich stosowaniem w praktyce edu­kacyjnej.

comments Comments (0)    -
Lipiec 28th, 2012 at 11:09 pm

EDUKACJA MUZYCZNA

Edukacja muzyczna zintegrowana z edukacją polonistyczną, a ściślej z kształceniem językowym, nie tylko zbliża dziecko do muzyki, wyrabia pozy­tywne nastawienie do życia i ludzi, dostarcza wiele radości, ale także pozwala wnikliwiej zastanowić się nad sobą, swoimi przeżyciami oraz osiągnąć wyższy poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej. Istotnyjesttu właściwy wybór utworów inspirujących swobodną aktywność językową dziecka. Muszą być one odpowiednio nośne emocjonalnie, cechować je powinien wysoki poziom wykonaw­stwa. Ponadto należy dziecku zagwarantować częstsze niż dotąd kontakty z muzyką „żywą”. Koncerty, poranki symfoniczne, recitale, operetki, śpiewogry dostarczają mu bowiem najwięcej przeżyć, dzięki łączeniu wrażeń słuchowych ze wzrokowymi w specyficznej atmosferze sali koncertowej lub teatru. Dlatego dziecko potrzebuje muzyki, tęskni do niej, do jej tajemnicy i magii.

 

comments Comments (0)    -
Lipiec 16th, 2012 at 2:03 am

ŚWIAT BODŹCÓW A TWÓRCZOŚĆ

Człowiek, nim rozwinie w sobie zdolność odczuwania, rozumienia, nazywania tworzenia, w swoim rozwoju osobniczym jest poddany wpływom różnego rodzaju bodźców. Jest to świat bodźców fizycznych, takich jak: dźwięki, barwy, kształty, zapachy, temperatura, smaki oraz świat wartości duchowych psychicznych, jak. miłość, akceptacja, ból, żal, tęsknota itp. Zanim dziecko jest zdolne do komu­nikowania się z nami w sposób zrozumiały dla niego i dla nas, kształci w sobie zdolności spostrzegania, rozróżniania, reagowania i nazywania bodźców na niego oddziałujących, co dzieje się w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Wiąże się z tym rozwój jego różnorodnych form wyrazu, czyli ekspresji, które z czasem stają się obrazem rozwoju wyższych struktur myślowych.

comments Comments (0)    -
Lipiec 12th, 2012 at 10:41 pm

BARDZIEJ ŚWIADOME DZIAŁANIA

Dziecko żyje w świecie dźwięków i wartości wizualnych. Są one wyrazem form czysto fizycznych, jak i ukonstytuowanych oraz ukonkretnionych w dziełach sztuki. Poziom rozwoju potrzeb dziecka motywuje go do percepcji określonej grupy bodźców, o prostej, tzn. jednoznacznej w odbiorze lub złożonej formie, np. takiej jak dzieło sztuki. Dziecko podejmuje działania coraz bardziej świadome, celowe, których wyrazem jest dziecięca twórczość. Wyróżnia ją na początku spontanicz­ność niekontrolowana, z czasem ukierunkowana na cel, kontrolowana, planowana. Przyjmuje ona różne formy ekspresji: ruchowej, muzycznej, literackiej, plastycznej, teatralnej. Rodzajem aktywności, gdzie dziecko stosuje różnorodne formy ekspresji lub łączy je ze sobą, jest zabawa.

comments Comments (0)    -
Lipiec 1st, 2012 at 11:39 pm

POZNAWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI

W zabawie poznaje swoje możliwości, rozwija się, kształci w zakresie ról spo­łecznych, potrzeb, w tym potrzeb estetycznych, systemów wartości proponowanych mu przez środowisko, w którym żyje. W toku tego bardzo złożonego i długo­trwałego procesu rozwojowego dochodzi do własnych przemyśleń, pytań, wniosków. Zaczyna tworzyć, a jego twórczość pozwala mu ukonkretniać świat bodźców w grupę zjawisk, przeżyć, przedmiotów. Jest to wynikiem m.in. roz­woju jego wyobraźni, emocji i umysłu. Można powiedzieć inaczej, że w miarę rozwoju dziecko organizuje świat dźwięków, począwszy od pierwszych nieartyku­łowanych dźwięków aż do pełnego rozwoju mowy, śpiewania piosenek, tańca oraz świat barw, kształtów itd. od niekontrolowanych bazgrot aż do świadomego budo­wania formy plastycznej, określania tematów prac.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •