//////

Kultura

Czerwiec 24th, 2012 at 7:20 pm

MNIEJ LUB BARDZIEJ ŚWIADOMIE

Dziecko mniej lub bardziej świadomie słucha różnorodnych dźwięków, np.: śpiewu ptaków, wiatru, burzy, piosenek, utworów instrumentalnych itd. Słuchając rozwija uczucia i wyobraźnię, tworzy świat baśni i iluzji. Jest to warunek niezbędny dla jego prawidłowego rozwoju. Twórczością człowiek wyraża radość i chęć życia oraz podziw dla piękna. Śpiew i ruch jest wyrazem harmonii w jakiej człowiek żyje ze światem i przyrodą. Komponuje pieśni i hymny pochwalne. Dziecko w prostych zabawach improwizacyjno-muzyczno-ruchowych określa swoje przeżycia, sytua­cje, problemy oraz wiedzę. Świat bodźców, w jakim dziecko wzrasta kształci jego wrażliwość estetyczną oraz przyszły poziom odbioru estetycznego. Przez wrażli­wość estetyczną rozumiem umiejętność odbioru i różnicowania poziomów kategorii piękna w miarę rozwoju oraz kształcenia zmysłów i wiedzy człowieka.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 9th, 2012 at 8:35 pm

POZIOM ROZWOJU I EDUKACJI

Poziom rozwoju i edukacji człowieka wyznacza jego wrażliwość estetyczną, a tym samym poziom odbioru estetycznego. Piękno wzbogaca życie, gdyż dostarcza w zakresie poznania i w zakresie uczuć nowych zjawisk, zjawisk psychicznych, rozszerza świat wewnętrznych przeżyć człowieka. Zdolność spostrzegania piękna, chwytania strony estetycznej w rzeczach stanowi o wrażliwości danego osobnika na piękno. Są to wartości uniwersalne, które nie mają żadnej skali punktowej, tylko można ją ocenić w wymiarze kultury osobistej człowieka.Przyjmuje się, że sztuka jest zwierciadłem duszy człowieka. W dziełach sztuki wyrażone są dążenia, tęsknoty, poszukiwania i doświadczenia pokoleń. Stwarza to warunki do uczenia się przez przeżywanie.

comments Comments (0)    -
Maj 28th, 2012 at 10:58 am

DZIEŁO MUZYCZNE A DZIAŁO PLASTYCZNE

Muzyka reprezentuje udźwiękowiony i zorganizowany rytmicznie prze­bieg czasu — utwór muzyczny wypełnia tylko przestrzeń w czasie wykonania. Muzyka jest asemantyczna. Rozwinęła się w kierunku formy abstrakcyjnej. Dzieła sztuki plastycznej przedstawiają treści w sposób bardziej jednoznacz­ny. Są statyczne, istnieją w określonej przestrzeni wyrażonej formą plastycz­ną, jej środkami wyrazu. Związki plastyki z muzyką możemy zaobserwować już od bardzo dawna. Przybierają one różne formy od spekulatywnego łączenia ko­lorów z dźwiękami w starożytności i w średniowieczu, poprzez próby naukowego ujęcia tego zjawiska w renesansie, aż do skomplikowanych wyobrażeń plastyczno- -muzycznych, tzw. synestegi współcześnie.

comments Comments (0)    -
Maj 18th, 2012 at 1:25 am

ROZWÓJ SZTUK

Rozwój sztuk plastycznych w kierunku abstrakcji podkreśla cechy wspólne z muzyką: nieokreśloność, bezprzedmiotowość, które pozwalają na swobodną grę skojarzeń.”Rozwijają wyobraźnię oraz sferę emocjonalną człowieka. „W muzyce, w jej toku dźwiękowym nie można się bezpośrednio dopatrzyć «realizmu» — tak bardzo jest ona z natury artystyczną «abstrakcją». Pewnego rodzaju muzycznym realizmem jest jej programowość, ilustracyjność, a zwłaszcza odtwarzanie dźwięków pochodzących z natury (śpiew ptaków) lub konkretnych sytuacji (polowania, praca urządzeń technicznych). Traktując szerzej pojęcie realizmu, można go dostrzec w muzyce trafnie obrazującej stany przeżyć wewnętrznych człowieka, różne treści psychologiczne — wtedy jednak może zabraknąć miejsca dla romantyzmu, którego tak poszukujemy w muzyce i poezji”.

comments Comments (0)    -
Maj 5th, 2012 at 10:40 am

MIMO ISTOTNYCH RÓŻNIC

Mimo istotnych różnic między wytworami obu rodzajów sztuk używamy takich samych określeń dla ich opisu, np.: kompozycja, har­monia, ton, barwa, kontrast, kontrapunkt, głębia, czystość, dynamika, statyka, przestrzeń itd. Sam zapis nutowy jest obrazem — dziełem rysunkowym czy nawet grafiką, np. zapisy nutowe Krzysztofa Pendereckiego. Różnica między obrazem- zapisem nutowym a obrazem malarskim polega m.in na tym, że z obrazu nutowego artysta-muzyk tworzy nowe dzieło — dzieło muzyczne, które jest niezależne w swojej formie artystycznej. W wielu przypadkach dzieła plastyczne są inspiracją twórczą dla kompozytorów. Dzieło muzyczne zachowuje zawsze swoją autonomię artystyczną, niezależnie od tego, jak wpływa na twórców z innych dziedzin sztuki.

comments Comments (0)    -
Kwiecień 21st, 2012 at 6:28 am

MUZYKA POBUDZA

Muzyka pobudza różne formy aktywności twórczej na zróżnicowanych po­ziomach wiedzy i percepcji odbiorców. Utwór muzyczny jest zbudowany według ściśle określonych zasad. Porównywany jest do tworu matematycznego. Muzyka jest sztuką obiektywną, tzn. ani w tworzeniu, ani w odbiorze sztuki obiektywnej nie może być nic przypadkowego. W sztukach plastycznych dopuszcza się większą subiektywność. „W sztuce subiektywnej wszystko jest przypadkowe… artysta nie tworzy; u niego «to tworzy się samo». Oznacza to, że znajduje się on we władaniu idei, myśli i nastrojów, których sam nie rozumie i nad którymi nie ma żadnej kontro­li. One nim rządzą i, w tej czy innej formie, same znajdują wyraz.

comments Comments (0)    -
Kwiecień 4th, 2012 at 8:36 pm

PRZYPADKOWA FORMA

I kiedy przypad­kowo przybiorą taką lub inną formę, to forma ta również przypadkowo oddziałuje na drugiego człowieka, w zależności od jego nastroju, gustów, nawyków, typu hipnozy, w której żyje, itd. Nie ma w tym nic niezmiennego; nic tutaj nie jest ściśle określone. W sztuce obiektywnej przeciwnie: wszystko jest określone”.Sztuką w pracy pedagogicznej z uczniami jest umiejętność ukazania owej uniwersalności a zarazem różnorodności języków sztuki oraz rozwoju motywacji, indywidualnej ekspresji, wiedzy o niej i świecie wśród uczniów. Nabywanie różnych form ekspresji twórczej przez uczniów oraz ich integracja rozwija i kształci ich przeżycia estetyczne. W wyniku planowej i systematycznej edukacji estetycznej one się wciąż rozwijają, „przechodzą” na coraz wyższe po­ziomy twórczej aktywności i doświadczeń twórczych.

comments Comments (0)    -
Marzec 19th, 2012 at 12:31 am

MUZYKA I WARTOŚCI WIZUALNE

Objawami tego są zainte­resowania i potrzeby obcowania z coraz bardziej złożonymi w percepcji wartoś­ciami artystyczno-estetycznymi. Poziom rozwoju przeżyć estetycznych wyznacza wrażliwość estetyczna. Warunkuje ona doznania związane z pięknem, kształceniem kultury estetycznej, rozwijaniem zainteresowań sztuką. Na wrażliwość estetyczną składa się wrażliwość sensoryczna i wrażliwość na struktury artystyczne.Kształcenie u uczniów świadomości odrębności formy artystycznej poszcze­gólnych wytworów oraz jedności treści rozwija i pogłębia ich przeżycia estetyczne oraz percepcję estetyczną. Wynika to z podstawowych założeń wychowania este­tycznego, które zakłada powiązania między rozwojem dziecka a otaczającym je światem, w tym kształcenie jego ekspresji artystycznej.

comments Comments (0)    -
Marzec 1st, 2012 at 9:35 am

SZTUKA JEST WARTOŚCIĄ

Sztuka jest wartością w toku kształcenia bardzo istotną. Rozwija wrażliwość na wartości w rozumieniu bardzo szerokim, jak i wąskim zarazem. Adam Węgrzec- ki mówi o dojrzałości aksjologicznej, którą należy traktować, jako sprawność w odnoszeniu się do wartości. „Dojrzałość aksjologiczna oznacza wewnętrzne otwarcie człowieka na wartości, możliwe jedynie wtedy, gdy wyzwolił się on z pewnych ograniczeń i jest zdolny nadal się z nich wyzwalać’.Przyjmując tę tezę na grunt edukacji estetycznej można uznać, że dojrzałość aksjologiczna pedagoga objawiałaby się m.in. w umiejętności organizacji twórczych sytuacji, tzn. rozwi­jających dzieci, studentów w kontaktach z różnymi wartościami estetycznymi, w tym ze sztuką, we wzajemnym ukazywaniu, rozumieniu różnic i podobieństw języków artystycznych oraz ich integracji. Kontakt ze sztuką jest kontaktem ze swoistym jej językiem artystycznym, zależnie od wieku, wychowania, struk­tury psychiki twórcy i odbiorcy, warunków kulturowych.

 

comments Comments (0)    -
Luty 18th, 2012 at 4:00 am

ĆWICZENIA MUZYCZNO- PLASTYCZNE

Stosowanie w edukacji zajęć o charakterze integracyjnym ma uzasadnienie psychologiczne, pedagogiczne i estetyczne. Ten typ ćwiczeń pozwala na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych wśród jego uczestników, które odpowiadają ich możliwościom a zarazem je rozwijają. Celem takich zajęć jest m.in. wykształcenie świadomości oraz umiejętności wyrażania przeżyć i treści różnorodnymi środkami artystycznymi, odmiennymi rodzajami sztuk — ukazanie zatem uniwersalności języka sztuki i ważności sztuki w życiu człowieka. W działaniach edukacyjnych niezmiernie istotne jest, aby nauczyciele posiadali świadomość wagi samego pro­cesu twórczego działania, jego celu bez względu na efekt w formie wytworów, jako wyniku osiągniętego przez uczniów.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •