//////

Kultura

Styczeń 28th, 2012 at 2:28 pm

OBOJĘTNOŚĆ JEST WROGIEM PIĘKNA

Uczniowie dzięki temu kształcą w sobie zdol­ność rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami, zadawania pytań. Stają się bardziej dojrzali i samodzielni w swoich decyzjach i wyborach. Ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje w odniesieniu do swoich działań twórczych. Jest to umiejętność niezbędna w dalszym ich życiu, którą w trakcie tego rodzaju ćwiczeń można u nich wykształcić. Wybór stwarza nową jakość. Obojętność jest wro­giem piękna. Sztuki plastyczne i muzyka prezentują pozawerbalne formy ekspresji i sztuki. Muzyka nie imituje rzeczywistości. Określają ekspresyjnie. Dziecko, uczeń czy student poprzez taki rodzaj rozwoju aktywności twórczej wchodzi w proces twórczy przez działanie, które jest wynikiem jego przemyśleń na dany temat.

 

comments Comments (0)    -
Styczeń 18th, 2012 at 11:29 am

CHARAKTER ZAJĘĆ

Zajęcia powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych, popartych przykładami z historii sztuki, nawiązujących np. do obrazu Georges’a Braque’a „Aria de Bach’, teorii sztuki oraz metodyki prowadzenia zajęć plastycznych. Zwrócić należy uwagę m.in. na takie elementy wiedzy plastycznej, jak: barwy podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne, walor, linia, różne możliwości doświadczania wartości wyrazowych linii, faktura—jej ekspresyjność w zakresie użytych materiałów plastycznych i sposobów jej opracowania. Ćwiczenia powinny mieć charakter otwarty w zakresie indywidualnych rozwiązań jego uczestników. Moja rola sprowadza się do roli przewodnika w zakresie poznania warsztatu plastycznego, rozwiązy­wania problemów formalno-treściowych ze wskazaniem na związki i różnice obu języków artystycznych oraz wyrazowych.

comments Comments (0)    -
Styczeń 16th, 2012 at 7:48 am

ODWOŁANIE SIĘ DO WYOBRAŹNI

Zadania odwołują się do wyobraźni, wyrażania przeżyć, doznań fizycznych, myśli w celu samopoznania, samookreślenia się i komunikowania z innymi w spo­sób symboliczny. Uczymy przez to dostrzegać, doceniać, wreszcie kształtować w sobie wartości duchowe, które formują umysły, charaktery ludzkie. Zwracają uwagę na ważność indywidualnych rozwiązań, interpretacji.Pierwszą grupę ćwiczeń nazwałam „Zdarzenia muzyczne — Moje obrazy”, które są wynikiem zachowań, reakcji w chwili kontaktu z muzyką i przeniesienia tego w świat wartości wizualnych bardzo szeroko pojętych. Przeżywanie piękna i ukonkretnianie go w działaniu, dostrzeganie w rzeczywistym świecie zjawisk wizualnych.

comments Comments (0)    -
Styczeń 14th, 2012 at 10:31 am

WZBOGACENIE DOŚWIADCZEŃ

Zwrócenie uwagi na muzyczność gestów, mimiki, kolorów, linii, materii fizycznej, zapachów, smaków.Ten typ ćwiczeń rozwijający aktywność twórczą kształci zdolność samo­dzielnego myślenia, otwartość w rozwiązywaniu problemów, rozwija percep­cję, wyobraźnię, wiedzę oraz postawę estetyczną. Można założyć, że tego ro­dzaju doświadczenia oraz wiedza będą rozwijały i kształciły uczniów, ich postawy względem siebie oraz wszelkich dzieł człowieka.Wzbogacenie doświadczeń artystycznych uczniów przez rozwój ich doświad­czeń plastyczno-muzycznych i odwrotnie ułatwia im wejście w trudne oraz złożone zagadnienia sztuki. Stwarza możliwość poznania tych samych treści różnymi środkami wyrazu artystycznego, które wzajemnie się wzmacniają.

comments Comments (0)    -
Grudzień 29th, 2011 at 8:38 pm

STABILIZACJA DOŚWIADCZEŃ

Uczenie staje się przyjemnym i interesującym poznaniem. Lepiej zapamiętuje się nowe treści i rozwija doświadczenie artystyczno-ekspresyjne, nadające głębszy sens życiu człowieka. Szansę taką daje integracja doświadczeń artystycznych, które rozwijają twórczo człowieka. Wzajemne wzmocnienie i sensybilizacja doświadczeń muzycznych doświad­czeniami plastycznymi rozwija twórczo dziecko, studenta. Ukazuje i utrwala różnice oraz podobieństwa między tymi dziedzinami sztuk. Muzyka wzbogacona treściami i warsztatem plastycznym staje się sztuką wyposażoną w treści znaczące. Z tego typu zajęć uczniowie wynoszą korzyści poznawczo-intelektualne i korzyści wpływające na ich rozwój emocjonalny, co z kolei wiąże się z funkcjami tera­peutycznymi działań ekspresyjno-artystycznych. Aktywność twórcza, szeroko rozumiana jest najwyższym wymiarem możliwości człowieka oraz jego samorealizacji. Cel ten jest istotny w pracy pedagogicznej.

comments Comments (0)    -
Grudzień 9th, 2011 at 8:42 am

WRAŻLIWOŚĆ NA ODCZUWANIE MUZYKI

Wraż­liwość na rozumienie, odczuwanie muzyki jest u łudzi zróżnicowana, ale można ją kształtować od najmłodszych lat, a nawet w okresie płodowy. Już starożytni Grecy zwrócili uwagę na wpływ odpowiedniej muzyki na przebieg i rozwój ciąży. Kobiety brzemienne odpoczywały więc w ogrodach, gdzie dźwięki muzyki granej dla nich przeplatały się z dźwiękami i obrazami przyrody wpływając na spokój, relaks i odprężenie. Niektórzy do dziś zalecają kobietom w tym szczególnym dla nich okresie słuchanie spokojnej muzyki, gdyż uczeni dowiedli, że dziecko słyszy już w łonie matki. Właśnie w okresie prenatalnym można uwrażliwić dziecko na piękno muzyki. Muzyką jest przecież dla nienarodzonego dziecka każdy dźwięk: szum wód płodowych, bicie serca matki, jej glos, gdy rozmawia lub śpiewa, oraz dźwięki dochodzące z otoczenia, w którym przebywa. Udo­wodniono także, że dziecko reaguje niepokojem na dźwięki nieprzyjemne, np. hałas, krzyk matki, a także na jej zdenerwowanie.

comments Comments (0)    -
Grudzień 5th, 2011 at 9:46 pm

DZIECKO UCZY SIĘ ŚWIATA

Po narodzeniu, gdy wszystko jest słyszane już wyraźniej, każdy sygnał z otoczenia wywołuje określone reakcje. Dziecko uczy się świata, uczy się z nim kontaktować. Kołysanki matki uspokajają je, dają poęzucie bezpieczeństwa, a głośna, popularna muzyka powoduje niepokój, czasem pjąpjO^-odzina muzykal­na, wrażliwa na dobrą muzykę ma większe szanse na rozwój podobnej wrażliwości muzycznej u swojego dziecka niż rodzina, w której muzyki jest brak. Każdemu dziecku potrzebna jest muzyka. Świadczą o tym obserwacje dzieci zajętych zabawą, które często sobie coś nucą, wspólnie śpiewają lub wystukują różne rytmy patykiem czy klockiem. Bywa, że wsłuchują się w muzykę płynącą obok, nieruchomieją lub kołyszą się w jej rytm poddając się spontanicznej relaksacji.

comments Comments (0)    -
Listopad 21st, 2011 at 12:41 am

ROZWÓJ FIZYCZNY

„Dziecko szuka w muzyce przede wszystkim pewnego rodzaju podniety, w przypadku czynnego stosunku (np. przez śpiewanie)
czyni z muzyki teren wyładowania swej energii, swych doznań i uczuć. Czyni to przeważnie podświadomie”.Równie ważnym rodzajem muzyki w rozwoju dziecka jest muzyka przyrody. Jakże często dzieci uciekają na łono natury, by w zacisznym zakątku odnaleźć utra­cony spokój wsłuchując się w szum drzew, śpiew ptaków czy stukanie dzięcioła. Przyrodę też, o ile to możliwe, częściej wybierają za miejsce swoich zabaw, instynk­townie czując się bardziej z nią związane niż my, dorośli.Rozwój fizyczny determinuje preferencje muzyczne dzieci. W okresie dorasta­nia młodzież wybiera muzykę głośną, rytmiczną, niespokojną, jak gdyby w zgodzie zprzełomem w ich rozwoju, jakim jest tzw. burza hormonów. Wraz z wiekiem krys­talizują się ich gusty, by w wieku dorosłym powrócić do cichej harmonii klasyki. Pomijam tu oczywiście jednostki mało wrażliwe muzycznie, które wybierają mu­zykę disco-polo.

comments Comments (0)    -
Listopad 2nd, 2011 at 12:31 pm

KSZTAŁTOWANIE GUSTÓW

Dużą rolę w kształtowaniu gustów muzycznych poza rodziną może odegrać szkoła. Muzyka często gości na lekcjach, ale czy potrafimy właściwie ją wykorzys­tać? Zwykle jest ona ilustracją dorobku omawianego na lekcjach muzyki kompo­zytora, znacznie rzadziej stanowi tło innych lekcji. A przecież może być wykorzys­tywana każdego nieomal dnia, dla wprowadzenia dzieci w odpowiedni nastrój zajęć czy też prowadzić do rozwoju ich wyobraźni albo „zwieńczać dzieło” wypoczyn­kiem, relaksem, refleksją.Cywilizacja schyłku XX wieku staje się coraz bardziej cywilizacją informa­cyjną. Ludzie „pędzą” tworząc i poszukując informacji, które mogą zmienić ich życie na lepsze. Istnieje pogląd, że kto ma dostęp do informacji, ten ma władzę, a ta od dawna kojarzy się z pieniędzmi. Codziennie zalewa nas potok informacji płynących zewsząd: telewizja, radio, prasa i ich reklamy próbują sterować naszym życiem wskazując nam, co jeszcze musimy mieć, by stać się piękniejszymi, zdrow­szymi, silniejszymi, bogatszymi.

comments Comments (0)    -
Październik 20th, 2011 at 5:25 pm

CYWILIZACJA PRZECIW RELAKSACJI

Prócz tego darzą nas informacjami ze świata polityki, w którym coraz trudniej odnaleźć się ludziom zatroskanym o przyszłość swoją i swoich dzieci. Wciąż więcej trzeba wiedzieć, by umieć się bezpiecznie poru­szać w dzisiejszym świecie. To wciąż wzrastające tempo życia, wymagające nie­ustannej kompetencji i dyspozycyjności, zabiera ludziom czas na odpoczynek, a nawet gdy ten czas znajdą, spędzają go zazwyczaj przed ekranem telewizora,czasem na spotkaniach towarzyskich. Coraz rzadziej człowiek jest sam, by mieć czas na refleksję, a nawet tego nie chce, poszukuje aktywnych form wypoczynku prowadzących do swego rozwoju tak fizycznego, psychicznego jak i duchowego. Zalewający go szum informacyjny zagłusza ciche podpowiedzi z wnętrza, że trzeba zwolnić, że organizm jest przepracowany, że może coś innego jest waż­niejsze.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •