//////

Kultura

Październik 19th, 2016 at 1:55 am

MUZYCZNA AKTYWNOŚĆ DZIECKA

Zainteresowanie zjawiskami muzycznymi, jakie każde dziecko przejawia podejmując najrozmaitsze eksperymenty dźwiękowe, wsłuchując się w całą różnorodność jakości dźwiękowych, nasłuchując w skupieniu różnych przejawów akustycznego życia przedmiotów i zjawisk, pozwala przypuszczać, że nie istnieje dziecko niemuzykalne. Wielość i różnorodność form działalności muzycznej, sposobów obcowania ze światem dźwięków oraz uprawiania działalności dźwię­kowej pozwala każdemu dziecku odnaleźć własne miejsce w świecie dźwięków. Gloton i Clero pisząc o dziecięcej twórczości muzycznej zadają pytanie: „czy w aktywności muzycznej sprawą najważniejszą jest słuchanie utworów, należących do muzyki «uświęconej» przez czas i ludzi, muzyki już w pewien sposób martwej, w miarę jak się z niej czyni przedmiot «monumentalny», czy może ważniejsze jest tworzenie muzyki dla siebie i przeżywanie tej muzyki razem z innymi”.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 30th, 2016 at 6:58 am

W NATURALNY SPOSÓB

Jako że dziecko w sposób naturalny — według przytoczonych autorów — jest twórcą, odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista. Twórcza aktywność, swoboda, radość obcowania dziecka z muzyką oraz eksperymentowanie dźwiękowe odgrywają ogromną rolę w koncepcji wychowania muzycznego Carla OrfFa. Urszula Smoczyńska-Nachtman podkreśla, że „Proces uczenia się zgodnie z ideą Orffa, nie może toczyć się «w’brew», musi postępować «z», czyli równolegle z rozwojem dziecka”.Dlatego jakość przedmiotów jakimi dziecko jest otaczane, z jakimi ma do czynienia podczas zabawy, przedmiotów jakimi samo się otacza, ich jakość akustyczna i możliwości dźwiękotwórcze odgry­wają niebagatelną rolę w nabywaniu przez dziecko doświadczeń dźwiękowych.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 11th, 2016 at 6:37 pm

DŹWIĘKOTWÓRCZE WŁAŚCIWOŚCI

Dźwiękotwórcze właściwości przedmiotów, możliwości akustyczne przestrzeni, artykułowane i nieartykułowane zjawiska językowe stanowią materię mu­zycznych opowieści, która w połączeniu z ruchem, ze skłonnością dziecka do częstego przemieszczania się w przestrzeni fizycznej i fikcyjnej przestrzeni wyobraźni wyraża jego tęsknoty za tym, co odległe, nieodkryte, nieznane, tajemnicze i baśniowe.„Pośród wąskich uliczek wielkiego miasta wieczorem, gdy słońce zaszło i chmury błyszczały między kolumnami jak złoto, słyszał czasem to ten, to ów jakiś dziwny odgłos podobny do bicia kościelnego dzwonu — odgłos ten słychać było tylko przez jedną chwilę, gdyż zagłuszał go hałas i turkot przejeżdżających wo­zów”.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 6th, 2016 at 10:49 pm

NIEDOCENIONE BOGACTWO

Ten magiczny, pełen tęsknoty i tajemnicy wywołujący twórczy niepokój wyobraźni fragment jednej z baśni Andersena skłania do wyruszenia w rejony istniejące nie tylko w baśniach, w których nic nie jest oczywiste i dopowiedziane, na poszukiwania źródeł tajemniczych odgłosów, które czasami krótką chwilę słychać nawet pośród ulic wielkiego miasta. Niedocenianego bogactwa nie nazwanych zjawisk akustycznych nie można jednak odnaleźć bez pewnych wyrzeczeń, bez rezygnowania (od czasu do czasu) z dobrodziejstw świata widzialnego na rzecz słyszalnego świata dźwięków i efeme­rycznych zjawisk muzycznych, których barwne spektakle można usłyszeć czasem to tu, to tam.

comments Comments (0)    -
Sierpień 24th, 2016 at 8:33 pm

ARTYSTYCZNE WYCHOWANIE

„Wysuszenie”, oswojenie i poddanie się czarowi bądź odrzucenie dochodzących zewsząd naturalnych symfonii nie jest łatwe nawet dla wyczulonej i pozbawionej uprzedzeń wrażliwości dziecka. Jest tym trudniejsze, im wrażliwość ta coraz bardziej „namolnie”, usilnie i jednokierunkowo orientowana jest na dzieła gotowe, w których zastosowano rozwiązania uświęcone przez tradycję muzyczną i uporządkowano je według pewnych zasad, charakterystycznych dla poszczegól­nych okresów muzyki.Gloton i Clero stwierdzają, że „wychowanie artystyczne, jakie uzyskali nau­czyciele, orientuje ich w sposób nazbyt jednostronny w kierunku przeszłości kul­turalnego dziedzictwa, «monumentalności» dziel uświęconych przez czas, nic zaś w kierunku sztuki współczesnej, do której mogłaby nawiązywać twórczość dziecięca”.

 

comments Comments (0)    -
Sierpień 6th, 2016 at 12:19 am

TRWANIE DŹWIĘKÓW

Przywołują wichury łamiące z trzaskiem drzewa, bulgoczące grzęzawiska, szemrzące górskie potoki, hałaśliwe miasta i przepełnione symfoniami natury ciche wioski. Poprzez imitowanie w zabawach zjawisk dźwiękowych dziecko przywołuje i uzupełnia zda­rzenia rozgrywające się na pograniczu świata fikcji i świata realnego, tworząc tym samym ilustrację dźwiękową konstruowanych sytuacji. Trwanie dźwięków; ich wysokość, barwa oraz porządek następowania po sobie uzależnione są od decyzji dziecka, od czasu jaki potrzebny jest na wykonanie czynności dźwiękotwórczej czy na wykonanie w przestrzeni ruchu, tworzącego zjawiska akustyczne oraz od wy­korzystywanego źródła dźwięku. Takie właśnie udźwiękowienia konkretnych zdarzeń zabawowych są naturalnymi dopowiedzeniami muzycznymi, które z czasem mogą ewoluować w kierunku narracyjnych wypowiedzi muzycznych,tworzących autonomiczne, rozbudowane formy, opowiadające historie, rozgrywa­jące się w wyobraźni dziecka.

comments Comments (0)    -
Sierpień 2nd, 2016 at 9:23 am

SZTUKA DZIECKA

Podobnie jak forma otwarta dzieła muzycznego pozwala na przekraczanie schematów strukturalnych, które zawiera kompozycyjny zapis, tak wstępna idea zabawy — dyscyplinująca i wyznaczająca jej udźwiękowienie ulega me­tamorfozom w miarę odkrywania nowych możliwości, tkwiących w wyobraźni dziecka, w przestrzeni, przedmiotach oraz dostępnych sposobach imitowania zjawisk dźwiękowych. Działania zabaw^owo-badawcze, w których dziecko odkry­wa jakości dźwiękowe przedmiotów manipulując nimi, odbywają się w sferze audytywnej i wizualnej, przypominając audiowizualne formy muzyki współczesnej. Wiążą się one z ideą łączenia efektów słuchowych i wzrokowych w integralne kom­pozycje artystyczne. W takich formach zjawiska muzyczne nie stanowią autono­micznej propozycji, lecz współgrają z obrazem wzajemnie się uzupełniając.

comments Comments (0)    -
Lipiec 15th, 2016 at 6:53 am

DZIECIĘCE POSZUKIWANIE

Pod­czas dziecięcego badawczego manipulowania różnorodnymi tworzywami, zjawiska muzyczne stają się nie tylko słyszalne i widzialne, lecz wręcz dotykowo wyczuwalne. Poszukiwanie, kolekcjonowanie i wykorzystywanie w procesie twórczym różno­rodności tworzyw, włączanie ich do instrumentarium stało się koniecznością we współczesnej muzyce podejmującej nowe wyzwania. Kompozytorzy współcześni posługując się najróżniejszymi źródłami dźwiękowymi i szmerowymi znajdują w nich takie jakości muzyczne, jakich w konwencjonalnych instrumentach nie ma.Może to być trzask łamanych prętów czy zgrzyt pocieranej szkłem gładkiej powierzchni lakierowanego drzewa lub szyby, może to być brzęk zwykłego dzie­cinnego bąka puszczanego po szklanej płycie, może to być szmer miętego papieru lub dartej kalki”.’

comments Comments (0)    -
Lipiec 14th, 2016 at 1:09 am

ODKRYWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Pomysły związane z rozszerzeniem instrumentarium przed­miotami dźwiękowymi charakterystyczne były dla działalności kompozytorów zajmujących się muzyką konkretną, utożsamianą często z muzyką szmerów, a także z tzw. bruityzmem, nazywanym także muzyką hałasów. Twórcy zainteresowani odkrywaniem nowych możliwości muzyki, dobierając przedmioty dźwiękotwórcze bądź urządzenia ewokujące wycie, warkot, trzask, świsty, pomruki, szmery itp., wyznaczają charakter utworu. Wybór, jakiego dokonuje dziecko spośród ogrom­nej ilości przedmiotów dźwiękowych wykorzystując podczas zabaw określone, najbardziej — jego zdaniem — odpowiednie, bliski jest wyborom, jakich dokonują twórcy awangardy muzycznej i przypomina działalność kompo­zytorską.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 28th, 2016 at 12:02 pm

FORMA ZAPISU DZIEŁ

Pewną formę zapisu dzieł powstających podczas zabaw badawczych stanowią wybrane przez dziecko przedmioty dźwiękotwórcze o pewnej nieokreślo­ności poszczególnych parametrów dźwięków. Idea zabawy wyznaczając jej udźwiękowienie, może stanowić zapowiedź partytury dla zjawisk muzycznych, którą można zapisać graficznie na wiele sposobów, niekoniecznie na pięciolinii za pomocą nut. Poszukiwanie i tworzenie sposobów notowania, utrwalania i odtwa­rzania własnego zapisu graficznego, który dokumentowałby zabawę dźwiękową dziecka jest dodatkową atrakcją eksperymentów dźwiękowych. Muzyka współ­czesna wypracowała sobie wiele różnorodnych zapisów graficznych, które często przypominają dziecięce próby zapisu utworów .

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •