//////

Kultura

Czerwiec 24th, 2016 at 2:45 pm

DŹWIĘKOWE KLEJNOTY

Podczas dziecięcych eksperymentów dźwiękotwórczych dziecko nabywa doświadczeń tworząc dzieła oryginalne, wartościowe same w sobie, dzieła, które niestety często nie są zauważane przez muzykujących w sposób konwen­cjonalny, metodyczny i natrętny.Materialność muzykowania zabawowo-badawczego wprowadza dziecko w niematerialny świat dźwięków, który w zabawie dziecka istnieje wraz z dotykal­nymi i widzialnymi przedmiotami, a tworzony jest poprzez wykonywanie konkret­nych dźwiękotwórczych czynności. Dziecko pozwala przemówić przedmiotom, udziela im dźwięku lub pozwala zadźwięczeć — powołuje je do istnienia dźwię­kowego, a one udzielają oparcia dla wyobraźni dziecka, która stwarza je na nowo i wydobywa nowe sekrety i znaczenia.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 17th, 2016 at 10:21 am

MAGIA PRZEDMIOTÓW

Sterty rupieci, dziecięcych skarbów, cudow­nych imponderabiliów, którymi dziecko z upodobaniem się otacza, pełne są rekwi­zytów o magicznej mocy, które uzupełniając przestrzeń zabawową pomagają stwo­rzyć rzeczywistość nierealną. Magia tych przedmiotów tkwi nie tylko w ich specyficznych formach i powierzanych im funkcjach, ale także w ich zdolności do wydawania przeróżnych, ciekawych dźwięków, które sprawiają, że chce się je powtórnie poruszyć, wprawić w drżenie i usłyszeć raz jeszcze ich istotę audytywną. Istniejące chwilowo i na życzenie — podobnie jak duch zaczarowanej lampy Alladyna — ujawniają się, kiedy przedmioty zostaną podarte, uderzone lub rzucone.

comments Comments (0)    -
Czerwiec 6th, 2016 at 7:44 am

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ

Ogromna różnorodność dźwięków, jakie wydają przedmioty w zależności od struktury materii, jaka je tworzy, sprzyja poszukiwaniom klejnotów dźwię­kowych. Mogą one zachwycić ucho małego konesera, podobnie jak błysk szla­chetnych kamieni może zachwycić oko. Wartość tych pojedynczych, efemerycz­nych zjawisk, nie uwikłanych w formę artystyczną, istniejących w swoim czasie i   przestrzeni jest tym większa, im ciekawsze i egzotyczniejsze jest ich brzmienie w odczuciu dziecka.Odkrywanie tajemnic przedmiotów akustycznych, słuchowe ich doświadczenie, eksperymentalne kojarzenie różnych jakości dźwiękowych w sposób naturalny roz- wija\vrażliwość na doznania słuchowe.

comments Comments (0)    -
Maj 21st, 2016 at 9:44 am

ZJAWISKA DŹWIĘKOWE

Zjawiska dźwiękowe odgrywają znaczącą rolę w stwarzaniu tej rzeczywistości, w nadawaniu jej autentyzmu i wiarygodności. Zmaterializowane fantazje dziecka stają się nie tylko widzialne, ale i słyszalne, stają się uchwytne w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym, zaczynają istnieć w przestrzeni ma­terialnej i akustycznej. Dziecko zanurza się w świecie stworzonym przez siebie — świecie rzeczy dźwięków; doświadczając jego przestrzenności. Zanurza się w sensie dosłownym w dźwięczności tego stworzonego przez siebie świata. Wytwarzając różnorodne jakości dźwiękowa dziecko sytuuje je w przestrzeni, powstaje zatem coś, co może przywołać na myśl zjawiska muzyki przestrzennej, w której dla kompozytora na­czelnym problemem staje się umiejscowienie źródeł dźwięku.

comments Comments (0)    -
Maj 14th, 2016 at 8:09 pm

SZKOLNE EKSPERYMENTY

Dziecko rozrzucając przedmioty, rozchlapując wrodę, rozsypując koraliki, tłukąc gliniane naczynie czy wykonując inną czynność dźwiękotwórczą lub konstruując akcję dźwiękową jest w akustycznym centrum. Dźwięki rozbrzmiewające wokół niego w całej swojej przestrzennej rozciągłości przekraczają materialną skończoność przedmiotu i roz­pływając się znikają. To intrygujące ujawnienie się i zanikanie dźwięku, jego wędrówka i błądzenie w przestrzeni, zbliżanie się i oddalanie, wzajemne prze­nikanie i nakładanie się różnych materii dźwiękowych sprawiają, że dziecko podejmuje grę, podejmuje wyzwanie stawiane przez dźwięki i przestrzeń. Szkolne eksperymenty dźwiękowe, ruchowe i werbalne winny sprzyjać indywidualnym poszukiwaniom w obrębie wielu dziedzin ludzkiej działalnościzamiłowania oraz predyspozycje uczniów.

comments Comments (0)    -
Maj 12th, 2016 at 5:56 am

POSZUKIWANIE I PENETRACJA

Do poszukiwań i pe­netracji różnych sfer rzeczywistości może mobilizować nauczyciel, ale i sam język teatru, który korzystając ze sposobów wypowiedzi innych sztuk, ale także wyko­rzystując elementy rzeczywistości potocznej tworzy z nich znaki teatralne, czyli ingeruje w nowy system. Dziecięcy teatr szkolny, czerpiąc swe bogactwo z wielu źródeł, umożliwia integrację przedmiotów szkolnych i wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce teatralnej. Działalność teatru dziecięcego powinna nawiązywać do swych korzeni, czyli do zabaw fikcyjnych, do zabaw wynikających z naturalnych potrzeb dziecka, w których ważną rolę odgrywają zjawiska dźwiękowe, przedmioty, przestrzeń oczywiście wyobraźnia.

comments Comments (0)    -
Maj 4th, 2016 at 4:46 am

ROLA NAUCZYCIELA

Tego rodzaju teatr wyklucza uczestnictwo widzów, eliminuje elementy popisu, który często bywa jedyną racją istnienia teatrów szkol­nych. Nauczyciel powinien spełniać rolę dyskretnego protagonisty, przewodnika teatralnych działań twórczych, pomagającego w sytuacji kryzysu twórczego i zaan­gażowanego w teatralny proces twórczy. W teatrze o jakim tu mowa spektakle przyjmują formę spotkania uczniów i nauczyciela w przyjaznej, pełnej zrozu­mienia, życzliwości i wzajemnego szacunku atmosferze przestrzeni magicznej, w której wspólnie konstruują i odrywają historie z tego i nie z tego świata. To wspólne uczestnictwo w zabawie teatralnej, w procesie twórczym, w przywo­ływaniu i kojarzeniu odległych rejonów rzeczywistości w nową całość, w ekspery­mentowaniu ze słowem, dźwiękiem, przedmiotem i przestrzenią przybliża świat dziecka i nauczyciela.

comments Comments (0)    -
Maj 1st, 2016 at 2:14 pm

SZACUNEK WOBEC TWÓRCZOŚCI DZIECKA

Szacunek jaki wobec twórczości dziecka przejawia nauczy­ciel wyraża się w przyzwoleniu na poszukiwanie i odkrywanie jego własnej drogi, wyrzeczeniu się mentorstwa i metodycznego, natrętnego kształtowania podmiotu odtwórczego i odbiorczego.  Dziecięca działalność muzyczna to przede wszystkim eksperymentowanie, poszukiwanie, radość obcowania z dźwiękami. Swoboda to zabawowe badanie rzeczywistości akustycznej, to tworzenie własnej muzyki, potrafiącej wyrazić naj­skrytsze pragnienia. To poszukiwanie własnej drogi i miejsca w świecie dźwięków. Podobnie jak dziecięcy teatr czy dziecięca sztuka plastyczna, działalność muzyczna dziecka jest wyrazem jego potrzeby dialogu z otoczeniem; z innymi dziećmi, z nauczycielem, przestrzenią, przedmiotami i samym sobą. Muzyczny dialog dziecka z otoczeniem może przyjmować najróżniejsze formy. Wielość form działalności muzycznej, różnorodność możliwości wyrażania siebie przez ruchi     muzykę pozwala każdemu dziecku odnaleźć własne miejsce w świecie dźwięków.

 

comments Comments (0)    -
Kwiecień 20th, 2016 at 12:39 pm

MUZYKA ROCKOWA

Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty zjawiska, które wyraźnie wpisało się w biografię współczesnego człowieka. Muzyka rockowa w opinii niektórych badaczy to największe wyzwanie rzucone wszystkiemu, co wiąże się ze stabilizacją, porządkiem i metafizycznym modelem świata. W kon­tekście technologicznego optymizmu i ontologicznego pesymizmu młody człowiek zamiast dążenia w kierunku harmonii wydaje się uciekać w ramiona rockowego nałogu, który sprawia, że przynajmniej na jakiś czas można zapomnieć o wszelkich lękach, można zapomnieć o cierpieniu i bólu, można oddalić „śmierć-zdziczałą”. Tłem moich rozważań jest wstrząsająca diagnoza przemian kulturowych w Stanach Zjednoczonych, której autorem jest Allan Bloom.

comments Comments (0)    -
Kwiecień 18th, 2016 at 9:00 am

Z PEŁNA ŚWIADOMOŚCIĄ

Ponieważ podobnie jak Hannah Arendt  uważam, że wiele z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczo­nych, dotyczy całego świata, z pełną świadomością podejmuję ryzyko rozwinięcia niektórych poruszonych przez Blooma kwestii. Mam nadzieję, że moje rozważania zachęcą czytelnika do dalszych poszukiwań i twórczych badań w dziedzinie, która wciąż jeszcze jest zaniedbywana przez pedagogów, psychologów, socjologów i      filozofów, chociaż dotyczy większości młodych ludzi. Osoby, którym nieobce jest zjawisko zwane kulturą masową, z pewnością pamiętają interesującą książkę K.T. Toeplitza zatytułowaną „Wszystko dla wszystkich”.Autor ukazuje w niej mechanizmy powstawania kultury masowej, która będąc naturalnym następstwem gwałtownego wzrostu liczby ludzi miała przede wszystkim sprawić, aby ludzie poczuli się bezpiecznie w nowych warun­kach, które przyniósł ze sobą gwałtowny rozwój cywilizacji przemysłowej.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •